Berichtenverkeer bij Steenbergen

25 april 2016

Hoewel de ervaringen met het binnengemeentelijk WOZ-berichtenverkeer nog pril zijn, kan Linda van Gastel, WOZ-coördinator in de gemeente Steenbergen, toch al heel enthousiast vertellen over de achtergronden en de ervaren voordelen.

Bij de invoering van de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) stond de gemeente Steenbergen voor de vraag op welke afdeling het beheer van de BAG ondergebracht moest worden. Uiteindelijk heeft Steenbergen het standpunt ingenomen dat het voor de BAG en de WOZ het meest efficiënt is om het bouwdossier maar één keer in te zien. Daarom werd de BAG bij het taakveld WOZ ondergebracht. Bij het begin van de BAG-uitvoering door de WOZ-afdeling, waren er drie verschillende softwarepakketten voor de BAG, de WOZ en heffen/innen zonder dat er berichtenverkeer mogelijk was tussen deze applicaties. Het was in die tijd geen makkelijke opgave om de BAG en WOZ op elkaar afgestemd te houden.

Omdat het afgestemd houden van BAG en WOZ veel werk was en er geen noodzaak was om BAG-mutaties ook meteen in de WOZ-administratie aan te passen, omdat de aanslagen toch pas eind februari opgelegd worden, waren er vaak verschillen tussen beide administraties. Dat was niet de ideale situatie die we voor ogen hadden met het samenbrengen van de BAG- en de WOZ-activiteiten in één afdeling.

Vanaf het begin werkt de gemeente voor de BAG met de applicatie van Vicrea. Sinds januari 2015 werkt Steenbergen ook voor de WOZ administratie met de applicatie van Vicrea: Neuron WOZ. Voor het waarderen en voor het heffen en innen van Belastingen gebruikt Steenbergen nu het pakket VRiS van TOG Nederland. Sinds begin 2015 wordt gebruik gemaakt van het standaard StUF bg en StUF woz berichtenverkeer. En sinds juni 2015 is de gemeente ook met dat StUF woz berichtenverkeer aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Wat betekent dat binnengemeentelijk berichtenverkeer nu voor de gemeente Steenbergen?
Ten eerste kregen ze vanaf dat moment de berichten vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) digitaal. Het voordeel voor de gemeente is dat de actuele adressen van de belanghebbenden automatisch aangepast worden in zowel Neuron WOZ als in VRiS. Ook de berichten over het overlijden van een persoon worden direct automatisch verwerkt in beide administraties. Dat voorkomt pijnlijke fouten. En als er bij een belanghebbende gebruiker een verhuizing plaatsvindt of een overlijden, dan wordt automatisch het belang beëindigd. Punt van aandacht bij deze manier van werken is wel  dat er bij belanghebbenden die buiten de gemeente wonen of naar een adres buiten de gemeente verhuizen, een volgindicatie geplaatst moet worden. Dan worden ook berichten over die personen automatisch digitaal ontvangen en verwerkt. Door deze manier van werken zijn de administraties van de WOZ en voor de belastingheffing met minder inspanningen veel meer up to date en kan de gemeente veel sneller handelen bij bijvoorbeeld het verminderen en opleggen van de aanslagen. 

De verwachte voordelen om een bouwdossier maar één keer in te zien voor de BAG en de WOZ is met het koppelen van deze pakketten door het binnengemeentelijke berichtenverkeer nu beter gerealiseerd. Op het moment dat er een wijziging is voor de BAG, wordt deze niet alleen binnen vier dagen in de BAG opgenomen, maar ook gelijk in de WOZ-administratie en bij de objectkenmerken voor de WOZ-taxatie. In Neuron WOZ kan men niet alleen de WOZ mutaties doorvoeren maar ook gelijk de bijbehorende BAG mutaties. Dat betekent dat wij met de statussen voor WOZ-objecten en WOZ-deelobjecten zijn gaan werken. Dat geeft meer inzicht in de actuele staat van het WOZ-object, rekening houdend met eventueel al verleende vergunningen voor veranderingen. Hiermee verleg je de werkzaamheden voor actueel houden van de WOZ-objectkenmerken van periodiek naar volledig procesmatig, waardoor de werkdruk net voor de aanslagoplegging vermindert. De koppeling BAG-WOZ wordt met deze manier van werken ook automatisch onderhouden.

Tijdens de werkzaamheden voor de marktanalyse, de bezwaarafhandeling of de waardebepaling kan het ook voorkomen dat er in VRiS een onderdeel opgevoerd wordt. Dit onderdeel wordt dan automatisch doorgevoerd in Neuron WOZ. Neuron WOZ onthoudt van deze mutaties nog een bericht zodat de BAG-WOZ koppeling op onderhouden wordt met de verwerking van deze berichten.

Ook ontvangt de gemeente inmiddels berichten van het Handelsregister (NHR) digitaal. Per drie weken ontvangen wij van het nieuw Handelsregister een mutatiebestand. Dit bestand wordt omgezet naar StUF-bg berichten zodat Neuron WOZ deze berichten automatisch kan verwerken. Een vergelijkbaar situatie is er met het Kadaster. Vanuit de BRK-levering (Basisregistratie Kadaster) ontvangt NEURON en VRiS automatisch alle eigenaren mutaties, maar VRiS ontvangt ook automatisch de verkoopcijfers voor de marktanalyse. Vanaf april wordt bij het aanleveren vanuit BRK van een transportakte automatisch het oude eigendomsbelang beëindigd waarna wij nog wel de juiste belanghebbende eigenaar moeten selecteren. Zodra dit gerealiseerd is, zal ook op dit aspect de administratie meer up to date zijn.

Heel veel mutaties in Neuron WOZ worden ook automatisch doorgestuurd naar de LV WOZ. Dus geen gedoe meer met aanmaken van bestanden. Een goed voorbeeld hiervan is dat wanneer een waardebeschikking genomen wordt of een uitspraak op bezwaar wordt gedaan, de LV WOZ hier automatisch een bericht van krijgt. Hierdoor zijn ook de afnemers veel eerder up to date.

Deze algehele omschakeling naar het "Sectormodel WOZ" en het binnengemeentelijk (WOZ-)berichtenverkeer, is zeker niet gemakkelijk geweest en het is ook een andere manier van denken. Het werkt alleen wanneer de kwaliteit van je gegevens echt op orde is. Zo zijn het burgerservicenummer (BSN) bij natuurlijke personen, en het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatie Nummer (RSIN) voor bedrijven veel belangrijker geworden. Zo is het bij de gemeente voorgekomen dat door de conversie personen en niet-natuurlijke personen "van gedaante verwisseld werden". Dit kwam doordat in het oude systeem een verkeerd BSN nummer of RSIN of Kamer van Koophandelnummer geregistreerd stond. Ook waren niet alle WOZ-objecten verwezen naar een BAG-verblijfsobject waardoor er achteraf nog opruimwerk verricht moest worden. Ook is het van belang dat de gemeente de stroom van berichten goed beheert. Want soms gebeurt het wel eens dat er een bericht uitvalt. Dan moet wel actie worden ondernomen. Samenwerken met de mensen van ICT is daarbij ook een must geworden. Voorheen kon onze afdeling vaak zelf beslissingen nemen. Met de komst van berichtenverkeer is dat niet meer mogelijk. We zijn immers voor een goed verloop van de informatie-uitwisseling afhankelijk van de generieke infrastructuur voor het uitwisselen van berichten."

[dit vericht is overgenomen vanuit de nieuwsbrief van De Waarderingskamer - april 2016]

Deel dit artikel