Het publiek informeren over zwemwaterkwaliteit en zorgen voor een efficiente beheeromgeving

Mathijs Ransijn werkt bij de provincie Brabant en is als projectleider verantwoordelijk voor de afronding van het portaal zwemwater.nl. Hij voert deze taak uit namens het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

Vanuit de Europese richtlijn kwam de opdracht om informatie over de zwemwaterkwaliteit toegankelijk te maken voor het publiek. 'Deze wetgeving zorgde als een soort katalysator ervoor dat de samenwerking tussen waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat geformaliseerd is in één informatiesysteem' aldus Mathijs Ransijn (foto).

Aanpak en werkwijze

Mathijs Ransijn, IPO

Vicrea bracht eerst met de partijen het proces in kaart. De provincies wijzen zwemwaterlocaties aan, de waterschappen en Rijkswaterstaat bewaken de waterkwaliteit. Bij risico’s kondigen de provincies waarschuwingen af en in het uiterste geval kan een locatie gesloten worden. Als laatste is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de jaarlijkse rapportage van alle meetgegevens aan de EU.

Mathijs Ransijn: 'Veel provincies hadden een eigen website, per provincie en waterschap werd de informatie  anders getoond. De centrale website en beheeromgeving moesten vanaf het begin worden opgebouwd. Dit vergde van Vicrea de nodige visie en creativiteit, zeker op het gebied van data-integratie en -transformatie. Geo data zijn essentieel in dit project. We zijn blij met Vicrea als partij die dit goed snapt en slimme dingen doet met Geo-ICT.'

'De projectorganisatie is van te voren door Vicrea helder vormgegeven waarbij ik als klant vooral de  contacten met de bestuurlijke partners bewaak en vormgeef. De projectleiders op de diverse deelgebieden werken succesvol samen. Ik vind het prettig dat momenteel nog steeds dezelfde Vicrea mensen in het project werken die ook vanaf de start betrokken zijn geweest. Dat zorgt voor continuïteit in kennisopbouw', aldus Mathijs.

Martijn Ransijn: 'Wij ervaren Vicrea als een professionele en prettige club. De korte lijnen en de oplossingsgerichtheid zijn sterke punten.'

Oplossing en resultaat

De oplossing die Vicrea heeft opgeleverd is tweeledig en omschrijft Mathijs Ransijn als volgt:

  • De website zwemwater.nl waar het publiek  op een makkelijke manier de waterinformatie kan opzoeken o.a. door gebruik van de kaartfunctie.
  • Het zwemwaterregister:  Een database  waar waterbeheerders op eenvoudige en uniforme wijze hun meetgegevens kunnen invoeren en beheren en rapportages kunnen genereren.

De website wordt op een zomerse dag door duizenden bezoekers geraadpleegd. Referentiegegevens van de oude situatie zijn niet voorhanden, maar volgens Mathijs is de informatie veel toegankelijker geworden. 'We hebben in ieder geval aan ons doel voldaan om de actuele waterkwaliteit beschikbaar te maken voor alle Nederlanders. Momenteel wordt gewerkt aan het tonen van de EU-waterkwaliteit die berekend wordt over een periode van vier jaar. Tevens ontwikkelt de Unie van Waterschappen een zwemwater app.'

Met de eenduidigheid en gestructureerdheid van de data is de jaarlijkse rapportage aan de EU efficiënter geworden. Mathijs:

 'Voorheen was dit weken werk, nu wordt alles automatisch op de goede manier geëxporteerd. Dit gedeelte van het project is in ruim een jaar terugverdiend.'