Op weg naar de digitale overheid van morgen

Productontwikkeling NIP & Stroomlijn 2018 - 2019
Van visie tot functionaliteit 

Weten wat u kunt verwachten, wel zo prettig

De oplossingen van Vicrea worden uitgebreid en verbeterd op basis van ervaringen en wensen van gebruikers. Maar bij productontwikkeling heeft Vicrea ook oog voor de wereld om ons heen. Zo zorgen wij ervoor dat onze producten nu, maar juist ook in de toekomst, perfect aansluiten bij uw situatie.

Wij begrijpen dat u behoefte heeft aan duidelijkheid en zijn graag zo transparant mogelijk. Daarom kunt u hier lezen wat de visie van Vicrea omvat en waar keuzes voor de ontwikkeling van het portfolio op gebaseerd zijn. Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

Ook geven wij onze klanten, in de vorm van een roadmap, inzicht in de geplande ontwikkelingen van onze oplossingen. Deze detailinformatie is te vinden in de kennisbank van de Self Servicedesk. HIER INLOGGEN

Op weg naar de digitale overheid van morgen

Wij werken in Nederland samen aan het vormgeven van een slimme, digitale overheid. Organisaties timmeren hard aan de weg om hun dienstverlening richting burgers en bedrijven te verbeteren en servicegerichter te functioneren. De overheid van morgen is een transparante overheid waarmee je makkelijk en snel zaken doet. Een kritische blik op de interne organisatie resulteert in initiatieven om werkprocessen efficiënter en effectiever vorm te geven. Een moderne, goed functionerende informatiehuishouding is cruciaal om invulling te geven aan de ambitieuze overheidsorganisatie van de toekomst.

Als overheidsorganisatie heeft u behoefte aan betrouwbare oplossingen waarmee u de volgende stap kunt zetten. Software oplossingen die stapsgewijs verbeterd worden en meeveranderen in de richting van die overheid van de toekomst. Oplossingen die bijdragen aan integraliteit, eenvoud, service en samenwerking.

Uw wereld verandert, 
Vicrea verandert mee

 

 

De werkwijze van overheidsorganisaties verandert
 

Een betere service en dienstverlening naar burgers, bedrijven en klanten vraagt om verregaande, geïntegreerde digitalisering

De communicatie tussen mensen, bedrijven en overheid verloopt in toenemende mate digitaal. Organisaties werken massaal aan het vormgeven van online en geautomatiseerd klantcontact. Zo kunnen mensen steeds meer zelf online regelen: van het wijzigen van een adres, raadplegen van belastinggegevens tot het doorgeven van de meterstand. Dit alles leidt uiteindelijk tot het hogere klanttevredenheid tegen lagere kosten. Maar goede service verlenen is alleen mogelijk wanneer de gegevens op orde zijn. Slimme organisaties bouwen hun online diensten zo dat wijzigingen automatisch worden verwerkt in andere systemen. De koppeling tussen documentsysteem naar de mijnoverheid-inbox, het soepel laten verlopen van belasting- en facturatieprocessen, het realiseren van een geïntegreerd klantbeeld: het Neuron Integratie Platform van Vicrea maakt dit mogelijk.

Het platform werkt volgens het principe van ‘single point of truth’: één aansluiting op alle landelijke stelselvoorzieningen en interne basis-en kernregistraties. Gegevens worden centraal opgeslagen en verschillende applicaties, voor uiteenlopende processen, koppelen aan deze bron. Als linking pin, tussen interne en externe bronnen die gegevens aanleveren en de applicaties die gegevens nodig hebben, zorgt het NIP voor betrouwbaar berichtenverkeer. Bovendien worden de gegevens continu gevalideerd zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt en er controles plaats kunnen vinden op de onderlinge samenhang binnen het Stelsel van basisregistraties.

 

Van big data naar inzicht en toepassingen

Data blijft toenemen. Alleen als data goed gecombineerd, geanalyseerd en gepresenteerd wordt kunnen hier nieuwe inzichten uit voortvloeien die bijdragen aan de economische en sociale waarden van organisaties. (Real-time) data wordt daarom ook bij overheidsorganisaties steeds meer ingezet voor beleidsontwikkeling en besluitvorming. Maar medewerkers en bestuurders willen wel op een snelle en gemakkelijke wijze kunnen beschikken over volledige en betrouwbare informatie.

Vicrea helpt data te transformeren naar waardevolle informatie door gegevens overzichtelijk en in samenhang op de kaart te presenteren. Neuron Stroomlijn zorgt ervoor dat ruimtelijke informatie vanuit onder andere de basisregistraties, kernregistraties en sectorale registraties op een eenvoudige wijze kunnen worden geraadpleegd. Hierdoor wordt het mogelijk om op een snelle en veilige manier informatie, zoals informatie uit de BAG, kadastrale informatie, bestemmingsplannen en WOZ-gegevens, organisatie breed te ontsluiten. 

Met een Vicrea open data portaal kunnen openbare gegevens, bijvoorbeeld op het gebied van planvorming en ruimtelijke ordening, eenvoudig aangeboden worden aan burgers en bedrijven. Gegevens met een locatie-element worden overzichtelijk in de kaart gepresenteerd en als API aan ontwikkelaars beschikbaar gesteld. Dit draagt bij aan een meer transparante en interactieve overheid.

Geo belangrijker dan ooit

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De vergunningverstrekking naar burgers en bedrijven wordt vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Gemeenten en provincies staan voor de uitdaging om dit alles snel en goed vorm te geven. Milieu-, duurzaamheids- en ruimtethema’s worden in zijn totaliteit benaderd gedurende de planvorming als tijdens de praktische uitvoering. De verplichte omgevingsvisies worden opgetuigd en de basis voor een geïntegreerde informatiehuishouding wordt op orde gebracht. Geo-informatie is dé sleutel voor een goede beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens over de fysieke leefomgeving.

Vicrea helpt gemeenten al jaren met het creëren van een goede basis door integratie bij de kern te realiseren en zorgt er bovendien voor dat systemen ‘samenwerkingsproof’ zijn. Bij de vastlegging van gegevens maakt Vicrea geen onderscheid tussen de administratieve en geografische wereld. Wij integreren dus al bij de bron, op het moment van registratie. Dit levert aanzienlijke voordelen in de informatievoorziening op: ingewikkelde koppelingen tussen de administratieve en geografische wereld verleden tijd zijn. Omvangrijk kaartbeheer verdwijnt, fouten worden letterlijk in kaart gebracht en de operationele kosten worden aanzienlijk lager. Ook wordt de informatievoorziening naar beleidsmakers en de burger aanzienlijk eenvoudiger door gebruikt te maken van geo. De Omgevingswet draait om integraal werken, regionale samenwerking en gegevensuitwisseling. Vicrea is dan ook uw logische partner wanneer u aan de slag gaat met de Omgevingswet.

 

 

De kracht van GEO informatie

Slimmer en goedkoper samenwerken

Door nieuwe taken van overheden, krimpende budgetten en de toenemende samenwerking met externe organisaties (ketenintegratie) zoeken steeds meer overheden de oplossing in samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan Shared Service Centers, RUD’s Belastingsamenwekringen en samenwerkingn in de zorg (door decentralisaties). Een belangrijk doel is het realiseren van kostenreductie in de uitvoering ten behoeve van goedkopere dienstverlening. Door het creëren van schaalvoordeel op het beheer wordt deze kostenreductie gerealiseerd.

Centrale systemen die voor meerdere gebruikers worden ingezet (Multi Tenancy) maken dit mede mogelijk. Vicrea levert haar oplossingen vanaf 1 januari 2017 daarom volledig Multi Tenant. De meerwaarde hiervan is onder andere zichtbaar in centraal functioneel en technisch beheer (o.a. autorisaties), eenvoudige en goedkopere upgrades, back-up procedures, schaalbaarheid voor hardware/deelnemers, prestaties en betrouwbaarheid. Een Dit resulteert in eenzeer aantrekkelijke ‘Total Cost of Ownership’.

Wij zijn ons bewuster dan ooit en stellen hogere eisen

Wij kiezen voor duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Overheden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en werken vrijwel allemaal aan het verduurzamen van processen en het terugbrengen van hun ecologische ‘footprint’. Daarvoor is het noodzakelijk om samen te werken met partijen die zich daar eveneens van bewust zijn.

Ook bij Vicrea nemen wij onze verantwoordelijkheid om onze belasting op de omgeving zoveel mogelijk te reduceren. Wij streven naar een ‘paperless office’ en reduceren zo veel mogelijk ons energieverbruik. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering, wij zijn daarom ISO 14001 gecertificeerd.

Dataveiligheid heeft topprioriteit

Overheidsorganisaties kennen een enorme verantwoordelijkheid op het gebied van dataveiligheid en streven naar een goede, zorgvuldige en veilige gegevensuitwisseling en procesuitvoering. Recente datalekken, identiteitsfraudes en cyberaanvallen tonen aan dat voortdurende aandacht voor beveiliging noodzakelijk is. Overheden moeten voldoen aan richtlijnen voor informatiebeveiliging, wet- en regelgeving wordt daarom steeds aangescherpt. Om aan hun verantwoordelijkheid te voldoen zijn zij ook aangewezen op hun leveranciers.

Vicrea heeft dataveiligheid hoog in het vaandel staan. Vicrea is nu ook ISO 27001 gecertificeerd en bereidt zich voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in 2018 van kracht wordt. ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Hiermee toont Vicrea aan dat de benodigde voorzorgsmaatregelen zijn genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. De norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System. Opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat Vicrea het informatieproces beheerst en dat gegevens goed beveiligd zijn. Als gevolg van de verregaande consequenties van de Wet Bescherming Persoonsgegevens doet Vicrea verdere investeringen ten aanzien van validatie van onze softwarecode, dataveiligheid en beveiliging.  

Service verlenen en service ontvangen

Service verlenen naar burgers en bedrijven staat hoog op de agenda bij overheden. Wachttijden, lange processen, ingewikkelde aanvragen moeten tot het verleden gaan behoren. Burgers en bedrijven stellen vandaag de dag hoge eisen en verwachten simpelweg snelle en prettige service. Terwijl overheden hun eigen interne organisatie hierop inrichten stelt de organisatie op haar beurt ook hoge eisen aan hun leveranciers. Dat is logisch en terecht.

Vicrea investeert in forse capaciteits-en kennisuitbreiding ten behoeve van de klantondersteuning. De uitbreiding van de bezetting en het verder verhogen van het kennisniveau zal het mogelijk maken sneller en effectiever in te gaan op specifieke vragen en problemen en stelt ons in staat scherpe afspraken te maken over reactie- en doorlooptijden. De Customer Support afdeling beschikt over productkennis, lost specifieke, technische vraagstukken op en ondersteunt, op termijn, nieuwe databaseomgevingen zoals PostgreSQL. Hierdoor kan Vicrea haar klanten goed en snel bedienen.

Ontwikkeling Feature-based delivery

Afnemers van producten zijn betrokken bij de ontwikkeling en willen snel gebruikmaken van nieuwste functionaliteiten. Een belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer functionele aanpassingen en bugfixes snel naar klanten uitgeleverd moeten worden. Doordat alle ontwikkelingen een ander tempo hebben, moet je vaker dan twee maal per jaar een nieuwe versie van de software kunnen uitleveren. Niet alleen voor het herstellen van fouten in de software, maar ook voor nieuwe functionaliteiten.

Momenteel komt voor het Neuron Integratie Platform en Stroomlijn twee maal per jaar een grotere platformupdate beschikbaar voor klanten. Veel bugfixes en kleinere features komen in patches tussentijds beschikbaar. De trend naar feature-based delivery vraagt om een snellere uitlevering van functionaliteiten. In de toekomst is de verwachting dat er geen halfjaarlijkse release meer is, maar dat er een nieuwe versie van de software beschikbaar komt zodra er een feature klaar is. Een werkwijze om eenvoudig deze nieuwe functionaliteit te kunnen uitrollen in Stroomlijn en in het Neuron Integratie Platform bij de klant is hierbij noodzakelijk.

Meegaan met de technologische vooruitgang

Open Source

Om goede, betaalbare dienstverlening te realiseren is een zo laag mogelijk ‘Total Cost of Ownership’ van applicaties essentieel. Vicrea bouwt haar applicaties met veel aandacht voor architectuur, overheidsstandaarden, technologie en codekwaliteit. Hierdoor kan de software efficiënter worden beheerd. Om de kosten voor onze klanten nog meer te drukken, is, samen met een aantal klanten, kritisch gekeken naar het vereiste gebruik van software van derden binnen onze oplossingen. Om ook hier een besparing te realiseren, is besloten om ook alternatieven te leveren voor de onderliggende databasetechnologie. Voortaan wordt naast de Oracle database ook ingezet op open source, zoals PostgreSQL. Door besparing op licenties zullen gebruikers een substantieel lagere TCO bereiken. Om dit te realiseren, investeert Vicrea de komende jaren in de opbouw van kennis van open source alternatieven om onze oplossingen hiervoor geschikt te maken.

Wij blijven bovendien continu, kritisch, verschillende open source componenten onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook voor Neuron Navigator, voor de opslag van indexen, gebruik gemaakt van de open source componenten Lucene en SOLR. Betrouwbaarheid, het open source licentie-model en technische aspecten spelen hierbij een rol. 

Ontwikkeling web technologie

De beheeromgeving van het Neuron Integratie Platform is benaderbaar vanuit de webbrowser. Dit heeft als voordeel dat niet bij elke gebruiker een beheeromgeving hoeft te worden geïnstalleerd, maar slechts eenmalig op de server. De techniek van deze browsers verandert. Waar vroeger plug-ins (zoals Flash of Silverlight) extra functionaliteit out-of-the box beschikbaar maakten, zorgen ze nu voor een extra beheerlast. Deze plug-ins worden door modernere browsers niet langer ondersteund wat ervoor zorgt dat de beheeromgeving van het NIP zonder plug-ins volledig functioneel moet zijn.

Daarnaast is de trend dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van mobiele devices en de applicaties geschikt moeten zijn om via een touchscreen te kunnen bedienen. Moderne websites zijn ‘responsive’ zodat op een kleiner scherm de informatie ook dan nog goed te lezen is.

De beheeromgeving van het Neuron Integratie Platform is gebouwd in een tijd dat plug-ins nog heel gebruikelijk waren. Deze beheeromgevingen worden aangepast om ook in de modernere browsers te kunnen functioneren.

Open standaarden

Open standaarden verbeteren de interoperabiliteit binnen de publieke sector, zodat gegevens op een goede manier digitaal kunnen worden uitgewisseld en worden hergebruikt. Daarmee worden ook de administratieve lasten van een gemeente verlicht.

Vicrea is ontstaan uit de behoefte van gemeentelijke klanten om producten te gebruiken die meer openheid en transparantie boden dan de producten die destijds op de markt waren. Open standaarden waren toen en zijn nog steeds de sleutel om dit te kunnen realiseren en daarmee maken zij dan ook een belangrijk onderdeel uit van Vicrea. In haar huidige productlijn hanteert Vicrea nog steeds deze zelfde filosofie. Alle producten gebruiken waar mogelijk nationale en internationale open standaarden. Zowel voor de communicatie tussen de diverse producten als voor de communicatie met landelijke voorzieningen of voor het serveren van dataservices voor bijvoorbeeld open data.

Ondersteunde standaarden zijn niet alleen geo-gerelateerde standaarden zoals opgesteld door het OGC (WFS, WMS, CS-W etc. en de INSPIRE-variaties) maar ook de gangbare W3C standaarden als ebMS (gebruikt voor ‘Kennisgeving’) en WUS (gebruikt voor ‘Vraag & Antwoord’). Nederlandse standaarden, zoals de StUF familie en de aansluiting op de stelselvoorzieningen middels Digi-koppeling, -melding en -levering, mogen in deze opsomming niet ontbreken.

Vicrea houdt de ontwikkeling van nieuwe standaarden en nieuwe versies van standaarden nauwlettend in de gaten. Wij participeren in diverse werkgroepen voor het vaststellen van nieuwe versies van Nederlandse standaarden.

Ontwikkelingen Stelsel


Volgende stap in de digitale infrastructuur: het aanbrengen van samenhang en eenvoud in processen

Zoals onze digicommissaris ook al aangeeft: de digitale infrastructuur is nooit af. Met het Stelsel van Basisregistraties als belangrijke fundering is het aan overheidsorganisaties om hierop voort te bouwen en deze zo efficient mogelijk te gebruiken binnen de organisatie. Het accent is verschoven van ‘inrichten en aansluiten’ naar ‘het aanbrengen van samenhang tussen basisregistraties en eenvoud aanbrengen in processen om zo de kwaliteit te verbeteren’. Door gegevens te delen wordt er effectiever en efficiënter gewerkt.

Vicrea is gespecialiseerd in software oplossingen voor de basisregistraties. ‘Stelsel Registratie’ koppelt niet alleen basisregistraties maar zorgt voor een totale integratie tussen de object gerelateerde Basis- en Kernregistraties: BAG, WKPB, BRK, WOZ en BGT. Wijzigingen in de ene registratiemodule worden automatisch verwerkt in de andere modules. Deze geïntegreerde totaaloplossing resulteert in de verbetering van de datakwaliteit, soepelere werkprocessen en levert bovendien een kostenbesparing op.

De verschillende basisregistraties worden wel steeds geprofessionaliseerd, de inhoud van elke basisregistratie wijzigt dus zo nu en dan. Dit heeft tot gevolg dat afnemende systemen hun gegevensaanbod zien veranderen. Concreet voor het Neuron Integratie Platform betekent dit dat er meer en vernieuwde informatiemodellen beschikbaar komen die verplicht gebruikt moeten worden. Ook de afnemers van het Neuron Integratie Platform bewegen mee en krijgen een veranderende informatiebehoefte, alleen is het tempo vaak niet gelijk waardoor in koppelingen zowel de nieuwe als oude informatiemodellen beschikbaar moeten zijn.

Ontwikkeling Stelselvoorzieningen

Basisregistraties zijn veelal beschikbaar via Landelijke Voorzieningen. Deze landelijke voorzieningen worden gevuld vanuit bronhouders (meestal overheden). De informatie in deze landelijke voorzieningen moeten op een veilige manier tussen de overheden worden verspreid. Een belangrijk mechanisme voor beveiligde koppelingen is ‘digikoppeling’. Digikoppeling bevat een aantal mechanismen om berichten te kunnen beveiligen. Er worden steeds strengere beveiligingseisen gesteld aan datatransport waardoor ook de digikoppelingstandaard verandert.

Logius draagt in Nederland zorg voor het ‘Diginetwerk’ waarin de communicatie tussen overheden plaatsvinden. Logius heeft hiervoor twee belangrijke voorzieningen toegevoegd aan dit geheel: Digilevering en Digimelding. Digilevering zorgt dat de Landelijke voorzieningen via één aansluiting bij de lokale overheid naar binnenkomt. Digimelding is een voorziening die wordt gebruikt bij het terugmelden van mogelijke onjuistheden. Deze voorzieningen worden langzaam uitgebreid met nieuwe basisregistraties en nieuwe standaarden. Het Neuron Integratie Platform sluit aan op deze stelselvoorzieningen beweegt mee met deze ontwikkelingen. Alleen dan kunnen de voordelen van deze stelselvoorzieningen worden benut binnen de overheid.


 

Ontwikkeling koppelstandaarden

Om systemen aan elkaar te kunnen koppelen zijn afspraken over koppelvlakken noodzakelijk. Zo zijn er afspraken nodig waarin wordt aangegeven wat het protocol is (worden gegevens gebracht of gehaald). Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over het formaat (bijvoorbeeld XML, JSON of SOAP). En er moet overeenstemming zijn over de inhoud (welke velden en objecten worden gecommuniceerd). Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is de kartrekker in het vormgeven van deze afspraken. De belangrijkste afspraak die hierin is gemaakt is de StUF-standaard (Standaard Uitwisselings Formaat). Partijen die hun software bouwen rondom deze standaard kunnen hiermee eenvoudig aansluiten binnen een overheidsorganisatie. 

Onderliggende informatiemodellen bepalen voor een groot deel de inhoud van de StUF-standaard. Omdat de onderliggende informatiemodellen wijzigen (veelal op basis van wensen van afnemers van deze gegevens), moet de StUF-standaard meebewegen. Zo komen er regelmatig nieuwe versies van deze standaard uit, terwijl niet alle afnemende systemen in hetzelfde tempo de aanpassingen doorvoeren.

Voor het Neuron Integratie Platform betekent dit dat meerdere versies van de standaard koppelvlakken ondersteund moeten worden. Daarnaast moeten er transformaties beschikbaar zijn die het ene formaat in het andere kunnen omzetten.

 

 

 

Product ontwikkel visie
Neuron Integratie Platform 
2017 - 2018

Van visie tot functionaliteit

Neuron Integratie Platform

Data optimaal benutten door integratie

Organisaties hebben vandaag de dag te maken met enorme gegevensstromen. Het Neuron Integratieplatform zorgt ervoor dat deze gegevensstromen worden gekanaliseerd zodat de afnemer op het juiste moment over gegevens van goede kwaliteit kan beschikken. Op deze manier worden minder fouten gemaakt door interpretatieverschillen en zijn gegevens sneller beschikbaar voor een doeltreffende dienstverlening.

Het Neuron Integratie Platform is een combinatie van producten voor het oplossen van integratievraagstukken. Het belangrijkste doel van het Neuron Integratieplatform is ervoor te zorgen dat applicaties worden voorzien van de juiste gegevens uit de basisregistraties, kernregistraties en sectorale registraties.

Hier leest u hoe het Neuron Integratie Platform wordt uitgebreid met het oog op de toekomst. Een gedetailleerde roadmap is voor klanten beschikbaar binnen het kennissysteem van de Self Servicedesk van Vicrea. HIER INLOGGEN

 

 

 

 

 


Product ontwikkel visie Neuron Gegevensmagazijn

Het Neuron Gegevensmagazijn

Het Neuron Gegevensmagazijn is een applicatie waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Belangrijk is dat er diverse mogelijkheden zijn om gegevens in het Neuron Gegevensmagazijn te krijgen (input-laag) en diverse mogelijkheden zijn om de gegevens uit het Neuron Gegevensmagazijn te halen (output-laag).

Het Neuron Gegevensmagazijn zorgt ervoor dat organisaties gegevens in gezamenlijkheid kunnen gebruiken. De gebruikers hebben de mogelijkheid om gegevens uit de basisregistraties in combinatie met eigen kerngegevens en sectorale gegevens op te slaan en in gezamenlijkheid te gebruiken.

 

Belangrijkste kenmerken van het Neuron Gegevensmagazijn:

 • De gecombineerde opslag van basisregistraties, kerngegevens en sectorale gegevens
 • De gecombineerde opslag van geometrie en administratieve gegevens
 • Omdat het Neuron Gegevensmagazijn ook een mogelijkheid heeft tot de opslag van zaakgegevens kan het Neuron Gegevensmagazijn tevens als Zakenmagazijn worden gebruikt
 • Mogelijkheid om de basisregistraties via StUF-standaarden te laden in het Neuron Gegevensmagazijn
 • Mogelijkheid om de basisregistraties via StUF-standaarden te ontsluiten, via zowel vraag/antwoord services als voor verrijkte StUF Kennisgevingen
 • Mogelijkheid om zelf gegevensmodellen toe te voegen inclusief input- en outputlaag
 • Mogelijkheid om gegevensmodellen te combineren in datamarts
 • Mogelijkheid om zelf webservices te maken in de meest gebruikelijke webserviceformaten
 • Diverse mogelijkheden voor informatiebeveiliging, autorisatie en protocollering
 • Een webbased beheeromgeving

Ontwikkeling 
Neuron
Gegevens-
magazijn

 

Ontwikkeling van informatiemodellen en standaarden

Het Stelsel van Basisregistratie verandert. Zo wordt bij KING veel aandacht geschonken aan de vernieuwing van het referentiestelsel (RSGB). Versie 2 is op dit moment volop in gebruik en versie 3 is inmiddels goedgekeurd (nog niet vastgesteld). De bestaande informatiemodellen worden aangepast op de nieuwe versie van het referentiestelsel.

Ook de aanleverende formaten wijzigen. Bij het Kadaster wordt nagedacht over een vernieuwing van het model van BRK Levering. IMKAD 1.2 is van invloed op de verwerking en opslag van Kadastrale gegevens binnen het Neuron Gegevensmagazijn. Ook het Handelsregister gaat gebeurtenisgewijs gegevens aanleveren en verandert de Basisregistratie voor personen (BRP).

Er worden nieuwe informatiemodellen toegevoegd aan het Neuron Gegevensmagazijn. Te denken valt aan nieuwe basisregistraties zoals de BRO (ondergrond) en informatiemodellen als IMBOR (openbare ruimte). Op de langere termijn is ook de Omgevingswet van belang. Deze wet zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe informatiemodellen en informatiebehoeftes.

KING is voornemens om nieuwe eindproductstandaarden gebaseerd op RSGB 3 in gebruik te gaan nemen. Het bijhouden van gegevens in het Neuron Gegevensmagazijn zal dan ook op basis van deze nieuwe eindproductstandaarden kunnen worden uitgevoerd.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

Data kwaliteit en data veiligheid

Het voorkomen van datalekken en informatiebeveiliging staan hoog op de agenda van overheidsorganisaties. In het Neuron Gegevensmagazijn worden ook persoonsgegevens opgeslagen. Een datalek kan grote gevolgen hebben voor de betrokken personen, overheidsorganisaties en leveranciers van software. Het voorkomen van datalekken is niet voor 100% mogelijk. Echter het minimaleren van de risico’s is met software wel degelijk mogelijk. Door penetratietesten en gebruik te maken van principes als versleuteling, autorisatie en protocollering wordt de kans op een datalek verkleind.

Inzage in de kwaliteit van gegevens wordt steeds belangrijker. Eenvoudige opslag, meervoudig gebruik is een mooie slogan, maar uit de praktijk blijkt dat er valide argumenten zijn om data meervoudig op te slaan. Inzage in de kwaliteit van de gegevens is dan essentieel. Fouten die gemaakt worden bij het muteren, transformeren en opslaan van gegevens leiden tot inconsistenties. Een hoge datakwaliteit is essentieel voor een juiste interpretatie van de data en zal leiden tot betere beslissingen in processen en beleidsvraagstukken.

Voor het Neuron Gegevensmagazijn betekent dit dat de kwaliteit inzichtelijk gemaakt moet worden. Duidelijk moet worden waar inconsistenties en onjuistheden voorkomen. Daarnaast moet duidelijk gemaakt kunnen worden aan de eindgebruiker van de gegevens wat de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid is van de gegevens die worden aangeboden. Dit laatste kan door gebruik te maken van metadata.


Ontwikkeling technologie

De beheeromgeving van het Neuron Gegevensmagazijn is webbased. De beheeromgeving moet ook kunnen worden benaderd vanuit moderne webbrowsers. Een vernieuwing van de technologie van de beheeromgeving is daarom noodzakelijk. Ook zijn er een groot aantal functionele wensen die met de vernieuwing van de beheeromgeving direct kunnen worden meegenomen.

Daarnaast wordt de ontwikkeling van de onderliggende databasetechnologie van belang. De vraag komt om steeds meer met open source componenten te kunnen werken en daarom goedkoper te zijn in externe licenties (oracle). Neuron Gegevensmagazijn wordt daarom database onafhankelijk.

Aanvullende dienstverlening op het Neuron Gegevensmagazijn

 • Functioneel applicatiebeheer
 • Toevoegen extra informatiemodellen aan het Neuron Gegevensmagazijn
 • Ondersteuning bij de vulling van de standaard-modellen
 • Kwaliteitsanalyses op de data. Met name omtrent de volledigheid, consistentie en mogelijke fouten
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van upgrades van de software

Neuron ESB

Met Neuron ESB kunnen koppelvlakken worden ingericht om gegevens van het ene systeem naar het andere te transporteren via elektronische berichtenuitwisseling. Neuron ESB is bedoeld voor overheden die hun berichtenstromen onder controle willen hebben. Neuron ESB biedt mogelijkheden om binnenkomende berichten af te leveren bij meerdere applicaties. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden van transformatie, autorisatie en filtering ingebouwd. Neuron ESB draagt zorg voor een gegarandeerde aflevering bij de ontvangende applicatie in de juiste volgorde.

 

Belangrijke kenmerken van Neuron ESB zijn:

 • Een grote set aan standaardkoppelvlakken is aanwezig
 • Biedt ondersteuning voor synchrone en asynchrone koppelvlakken
 • Biedt ondersteuning voor alle op SOAP-gebaseerde berichten
 • Bevat de mogelijkheid om berichten te routeren op basis van afnemersindicaties
 • Biedt een uitgebreide webbased beheeromgeving
 • Biedt mogelijkheden voor foutafhandeling en troubleshooting
 • Heeft een mogelijkheid om de informatiestromen grafisch inzichtelijk te maken
 • Heeft een aantal standaardaansluitingen voor landelijke voorzieningen als de GBA-V en de HR-dataservice

Ontwikkeling 
Neuron ESB

 

Ontwikkeling van stelselvoorzieningen

Logius heeft een aantal diensten in ontwikkeling die zorgen dat de communicatie tussen Landeleijke Voorziening en afnemer wordt geregeld. Digilevering is bedoeld om afnemers aan te kunnen sluiten als afnemer voor basisregistraties. Voor BAG is dit inmiddels operationeel, voor WOZ en NHR is dit volop in onwtikkeling en in de toekomst zullen de overige basisregistraties hier waarschijnlijk aan toegevoegd worden.

Voor Neuron ESB betekent dit dat er aangesloten moet kunnen worden op deze voorziening en dat er mogelijkheden moeten komen voor afnemers om deze berichten te kunnen gebruiken in hun eigen processen. Digimelding is bedoeld om onjuistheden te kunnen terugmelden. De webservices van Digimelding zijn klaar voor productie. Neuron ESB wordt aangepast zodat afnemende systemen hun terugmeldingen geautomatiseerd kunnen doorzetten naar Digimelding.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

Ontwikkeling koppelstandaarden

Een belangrijke ontwikkeling in Neuron ESB is de ontwikkeling van de StUF-standaarden. Er wordt door KING ingezet op eindproductstandaarden gebaseerd op het RSGB versie 3. Afnemers en leveranciers van data zullen in een verschillend tempo deze eindproductstandaarden implementeren. Behalve ondersteuning van deze standaard zal dit leiden tot een veelvoud aan transformaties om gegevens te kunnen blijven uitwisselen tussen de diverse applicaties.

Daarnaast is de Zaak-DMS koppeling bij steeds meer klanten operationeel. Deze koppeling bevat behalve standaard SOAP-berichten, ook SOAP-berichten met bijlages. Ondersteuning hiervoor wordt ingebouwd binnen Neuron ESB.


Ontwikkeling technologie

De beheeromgeving van Neuron ESB is webbased. De beheeromgeving moet ook kunnen worden benaderd vanuit moderne webbrowsers. Een vernieuwing van de technologie van de beheeromgeving is daarom noodzakelijk. Ook zijn er een groot aantal functionele wensen die met de vernieuwing van de beheeromgeving direct kunnen worden meegenomen.

Daarnaast wordt de ontwikkeling van de onderliggende databasetechnologie van belang. De vraag komt om steeds meer met open source componenten te kunnen werken en daarom goedkoper te zijn in externe licenties (oracle). Neuron ESB wordt daarom database onafhankelijk.

 

Aanvullende dienstverlening ESB

 • Ondersteuning bij upgrades
 • Ondersteuning bij de inrichting van koppelvlakken
 • Functioneel applicatiebeheer
 • Trainingen Neuron ESB

 

 

 

 


Add-ons Neuron Integratie Platform

 • Neuron BRK Monitor
 • Neuron BAG Monitor
 • Neuron BGT Monitor
 • NHR2StUF
 • Cipers2StUF
 • Neuron Navigator
 • Naar Roadmap [Inloggen]

Add-ons Neuron Integratie Platform

Behalve de twee grote applicatie-onderdelen, zijn er een aantal Add-ons beschikbaar. Deze Add-ons zijn stuk voor stuk ondersteunend bij het afnemen van specifieke basisregistraties.

Neuron BRK Monitor

Neuron BRK Monitor ondersteunt klanten bij het aansluiten op de Landelijke Voorziening Kadaster (de Generieke Download Service GDS). Het Kadaster biedt mutaties aan op de GDS. Neuron BRK Monitor controleert of er mutaties beschikbaar zijn voor de klant en zorgt ervoor dat de gegevens beschikbaar worden gemaakt in de overige Neuron applicaties.

Neuron BAG Monitor

Neuron BAG Monitor is bedoeld voor klanten die de gegevens uit de Landelijke Voorziening BAG willen gebruiken in hun eigen organisatie. Meestal zijn dit overheidsorganisaties die geen bronhouder zijn (Waterschappen, Provincies, Ministeries en Samenwerkingsverbanden). Neuron BAG Monitor is geschikt om zowel nulstanden als mutaties te verwerken. Daarnaast kan Neuron BAG Monitor mutatiebestanden en berichten doorsturen naar afnemende applicaties.

Neuron BGT Monitor

Met Neuron BGT Monitor kunnen afnemers aansluiten op de Landelijke Voorziening BGT. De bestanden die gedownload worden vanaf de Landelijke Voorziening worden door Neuron BGT Monitor omgezet in berichten. Deze berichten kunnen worden verzonden naar een volgende applicatie die deze gegevens wil gebruiken.

NHR2Stuf

NHR2Stuf is een applicatie waarmee mutatiebestanden van de Kamer van Koophandel kunnen worden omgezet naar StUF-berichten. Met NHR2Stuf kunnen nulstanden en mutaties worden verrijkt door bevragingen aan de HR-dataservice, de bevragingsservice van de Kamer van Koophandel. Door NHR2Stuf wordt de klant aangesloten op de Landelijke Voorziening van het Handelsregister om zo deze gegevens te kunnen distribueren.

Cipers2Stuf

Klanten die de burgerzaken-oplossing Cipers van Pink Roccade Local Government gebruiken, kunnen met Cipers2Stuf de mutaties omzetten naar StUF-berichten. Diverse StUF-formaten kunnen worden verzonden naar een ontvangende applicatie.

Neuron Navigator

Neuron Navigator is bedoeld als een catalogus op het Neuron Gegevensmagazijn. De gebruiker van Neuron Navigator kan achterhalen wat de inhoud is van het Neuron Gegevensmagazijn door het raadplegen van metadata. Daarnaast heeft de gebruiker inzicht in het datamodel dat onderliggend is.

De belangrijkste functie van Neuron Navigator is een google-achtige zoekingang waarmee de eindgebruiker gegevens kan terugvinden. Technisch zijn de gegevens uit het Gegevensmagazijn gedupliceerd in indexen om zo snel te kunnen zoeken. Er is een beheeromgeving beschikbaar waarin de beheerder indexen kan autoriseren voor de eindgebruiker. De eindgebruiker logt in met gebruikersnaam en wachtwoord. Voor multi-tenantsituaties wordt ook de tenantcode meegegeven.

Ontwikkelingen Add-ons

De meeste van bovenstaande add-ons zijn om een specifiek formaat te kunnen transformeren naar een formaat dat door een Gemeentelijke Servicebus kan worden gedistribueerd. Deze add-ons zullen zich ontwikkelen naar gelang de nieuwe koppelstandaarden dit vragen. Zo zal de definitie van eindproductstandaarden van invloed zijn, maar ook de ontwikkeling van het nieuwe IMKAD-model dat het Kadaster gaat uitleveren. Nieuwe add-ons zijn voorzien:

 • voor de Signaleringsservice van de Kamer van Koophandel (ter vervanging van NHR2Stuf), ten behoeve van de ondersteuning van Digilevering WOZ
 • ten behoeve van de ondersteuning voor Digimelding
 • ten behoeve van de ondersteuning voor de Basisregistratie Personen (ter vervanging van Cipers2Stuf)

Voor Neuron Navigator zal de roadmap worden afgestemd in samenspraak met klanten. Belangrijke zaken die hierbij aan bod komen zijn:

 • Protocollering van zoekresultaten zodat Neuron Navigator voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven
 • Stellen van samengestelde zoekvragen
 • Toevoegen van nieuwe standaard-indexen.

 

 

Product ontwikkel visie
Neuron Stroomlijn
2017 - 2018

Van visie tot functionaliteit

Neuron Stroomlijn

Binnen de verschillende processen van een overheidsinstelling is overzichtelijke en betrouwbare informatie van essentieel belang. Stroomlijn is een integrale raadpleegomgeving met een uitgebreide analysefunctionaliteit. Het is de ideale oplossing voor het overzichtelijk, op de kaart, raadplegen van informatie vanuit de basisregistraties, kernregistraties en sectorale registraties.

Benodigde data voor het dagelijkse werk, zoals gegevens vanuit de BAG, kadastrale gegevens, bestemmingsplannen en WOZ-informatie, worden via intuïtieve zoekingangen direct beschikbaar gesteld aan medewerkers, managers en bestuurders op de eigen werkplek, aan de balie of elders in de organisatie. Op een snelle en veilige manier kan vastgoed gerelateerde informatie met Neuron Stroomlijn organisatie breed ontsloten worden.

 

Belangrijkste kenmerken van Neuron Stroomlijn zijn:

 • Unieke combinatie van geografische data en administratieve data
 • Datagericht en niet kaartafhankelijk
 • Lage kosten door gebruik van Open Source Kaartcomponent
 • Overzichtelijk (RSGB++) raadpleegschermen
 • Gebaseerd op grondige vakinhoudelijke kennis
 • Intuïtieve zoekmogelijkheden
 • Sluit naadloos aan op het krachtige Neuron GIS
 • Lage kosten van beheer

Neuron GIS

Neuron GIS wordt gebruikt om de verschillende kaartdefinities binnen Neuron Stroomlijn te beheren. In Neuron Stroomlijn kent elke module zijn eigen kaartdefinitie Specifiek voor Stroomlijn heeft Vicrea een aantal plug-ins ontwikkeld om de kaartdefinities nog beter te kunnen beheren en aanpassen voor Stroomlijn. Het gaat om de volgende plug-ins:

 • Connectiebeheer (voor het beheren van de database connecties)
 • Where clause beheer (voor het beheren van where clauses op kaartlagen)
 • Stroomlijn metadata beheer (om kaartlagen selecteerbaar te maken in Stroomlijn)
 • WMS metadata beheer (voor het beheren van WMS kaartlagen)
   

Neuron GIS bestaat uit een server deel (Neuron GIS Server) en een Desktop (Neuron GIS Map Editor). Neuron GIS Map Editor is een volwaardig GIS product waarmee meer dan 160 formaten (waaronder de meeste gebruikten) zonder een conversie kunnen worden ingelezen. Neuron GIS biedt diverse functionaliteiten om thematische kaarten te kunnen maken, GIS analyses uit te kunnen voeren en gegevens te kunnen bewerken. Neuron GIS heeft een uitgebreide ondersteuning voor de omgang met Raster- en vectorformaten.

Met behulp van Neuron GIS Server kan kaartmateriaal worden geserveerd als een service richting andere applicaties. Deze services voldoen aan de OGC-standaarden voor Web Mapping Services (WMS), Web Feature Services (WFS), Web Mapping Tiling Services (WMTS) en Catalog Services (CS-W). Neuron GIS Server heeft daarnaast ondersteuning ingebouwd om ook ECW-bestanden (vaak luchtfoto’s) als service te kunnen publiceren.

Neuron Stroomlijn modules

Neuron Stroomlijn bevat een aantal verschillende standaard modules waarin gebruikers een specifiek onderwerp kunnen raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om eigen maatwerkmodules te ontsluiten of door middel van een rapportagekaart eigen/overige data te ontsluiten.

Kernvastgoed
In de module Kernvastgoed worden de gegevens vanuit de Basisregistratie BAG weergegeven. Er zijn verschillende tabbladen die ook weer koppelingen hebben met andere basisregistraties of gegevens. Daarnaast zijn er verschillende standaardrapportages beschikbaar op de rapportagekaart van Kernvastgoed. Het is ook mogelijk om in de module Kernvastgoed GBA en NHR gegevens te ontsluiten. Dit kan middels een zoekingang, standaard rapportage en een tabblad. De module Kernvastgoed heeft de volgende zoekingangen: Adres / Postcode / BAG ID / Openbare ruimte.

Kadaster BRK
In de module KadasterBRK worden gegevens vanuit de Basisregistratie BRK weergegeven. Er zijn verschillende tabbladen beschikbaar met attribuutgegevens van het geselecteerde objecten (o.a. adressen, gerechtigden, beperkingen, transacties). De module KadasterBRK heeft de volgende zoekingangen: Kadastrale aanduiding / Kadastraal adres / Postcode / Gerechtigde naam / Gerechtigde nummer.

WOZ
In de module WOZ worden gegevens vanuit de Basisregistratie WOZ weergegeven. Er zijn verschillende tabbladen beschikbaar met attribuutgegevens van het geselecteerde objecten (o.a. kadastraal object, taxatie, marktinformatie). De module WOZ heeft de volgende zoekingangen: WOZ-objectnummer / WOZ-adres / Postcode / Kadastrale aanduiding / Subject.

Bestemmingsplannen
In de module Bestemmingsplannen worden bestemmingsplannen vanuit Ruimtelijkeplannen.nl weergegeven. De module Bestemmingsplannen heeft de volgende zoekingangen: Adres / Postcode / Kadastrale aanduiding / Plannaam / Locatie XY.

Stroomlijn Rapport en Rapportbeheer
Via Stroomlijn Rapport kan men zelf kaarten toevoegen en publiceren. Hierop kunnen vervolgens ook rapportages worden gemaakt. In het rapportscherm kunnen diverse dynamische (selecteerbare) kaartlagen worden gedefinieerd met daarbij behorende rapportages. Met Rapportbeheer kunnen rapportages worden toegevoegd aan een kaartlaag in een Stroomlijnmodule. Met een rapportage kunnen analyses uitgevoerd worden op objecten in de kaart, of kan bepaalde informatie worden weergegeven.

Ontwikkeling 
Neuron Stroomlijn

Technologische veranderingen

Neuron Stroomlijn is webbased. Momenteel is alleen ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer terwijl de eindgebruiker graag zelf keuzes wil maken en zeker welke browser wordt gebruikt. Neuron Stroomlijn wordt daarom geschikt gemaakt voor alle gangbare browsers.

Daarnaast wordt de ontwikkeling van de onderliggende databasetechnologie van belang. De vraag komt om steeds meer met open source componenten te kunnen werken en daarom goedkoper te zijn in externe licenties (oracle). Neuron Stroomlijn wordt daarom database onafhankelijk.

Op dit moment maakt Neuron Stroomlijn gebruik van het Neuron GIS platform. Dit platform heeft een API die veel van de data uit het Neuron Gegevensmagazijn kan ontsluiten als een kaartlaag. Steeds meer klanten willen zelf een keuze kunnen maken voor een GIS platform. Ook zijn er open source componenten die ingezet kunnen worden. Hiermee past Neuron Stroomlijn bij klanten die een sterke voorkeur hebben voor Open Source componenten of een voorkeur voor gebruik van het GIS platform dat reeds in huis is.

Ontwikkeling nieuwe informatiemodellen

Voor Neuron Stroomlijn komen er vernieuwde informatiemodellen beschikbaar. Dit zorgt voor een verandering in de beschikbare standaardmodules. Waar nu voor een beleidsthema meerdere modules in gebruik zijn die aansluiten op een specifieke backoffice applicatie, kunnen deze modules worden vervangen door een nieuwe module die aansluit op het specifieke informatiemodel. Een voorbeeld is de vervanging van diverse Riool-, Weg- en Groenbeheermodules door een module die het Informatiemodel voor Openbare Ruimte ontsluit.


[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

 

Een nieuwe kijk op gegevens

Nieuwe inzichten bij overheden vragen om een nieuwe kijk op gegevens. De look and feel van de applicatie vraagt om een andere benadering van de bestaande functies en gegevens die raadpleegbaar zijn in Neuron Stroomlijn. Door de meest relevante data als eerste te presenteren wordt de gebruikerservaring verbeterd. In de loop der jaren zijn er steeds meer functies toegevoegd in Neuron Stroomlijn. Op basis van recente klantonderzoeken wordt de Userexperience van Neuron Stroomlijn gewijzigd waarbij het concept (dat nog steeds erg sterk is) in tact blijft.

Een belangrijke ontwikkeling is de ontwikkeling van het RSGB 3 en de eindproductstandaarden. KING heeft het RSGB3 inmiddels goedgekeurd. Ook wordt er gesproken over de nieuwe berichtstandaarden die dit met zich mee zal brengen. Dit heeft een grote impact op alle onderdelen van het Neuron Integratie Platform en Neuron Stroomlijn. Vicrea praat daarom mee zodat er tijdig geanticipeerd wordt en  klanten gefaseerd gebruik kunnen maken van de nieuwe standaarden.

Ontwikkeling samenwerkingsverbanden

Steeds meer overheidsorganisaties bundelen specifieke kennis en specifieke taken in samenwerkingsverbanden. Dit samenwerken is een trend die leidt tot een efficiëntere inrichting van gegevensstromen, informatiehuishouding en van het applicatielandschap. Er wordt steeds vaker gezocht naar een manier om de ‘last’ van het up-to-date houden van applicaties te minimaliseren.

De vraag naar SaaS-oplossingen en Multi-tenant omgevingen komt daarom steeds vaker naar boven. Een Multi-tenant applicatielandschap zorgt ervoor dat met eenmalig software installeren, alle samenwerkende organisaties kunnen worden voorzien van een nieuwe versie van de software. Ook kan de informatiehuishouding efficiënter worden gemaakt doordat gegevens tussen de verschillende deelnemers kan worden gedeeld en beheerd.

Inmiddels zijn alle onderdelen van het Neuron Integratieplatform en Neuron Stroomlijn klaar om als een SaaS (en dus cloud) ingezet te kunnen worden. Dit kan zorgen voor een lagere beheerlast bij klanten. De upgrades hoeven niet meer op locatie te worden doorgevoerd, maar zijn onderdeel van de oplossing. Ook specifieke kennis om bijvoorbeeld koppelvlakken naar Landelijke Voorzieningen in stand te houden is niet meer (of in veel mindere mate) nodig bij de klant.


Ontwikkeling Feature-based delivery

Een belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer functionele aanpassingen en bugfixes snel naar klanten uitgeleverd moeten worden. Doordat alle ontwikkelingen een ander tempo hebben, moet je vaker dan twee maal per jaar een nieuwe versie van de software kunnen uitleveren. Niet alleen voor het herstellen van fouten in de software, maar ook voor nieuwe functionaliteiten.

Momenteel komt voor het Neuron Integratie Platform en Neuron Stroomlijn twee maal per jaar een grotere platformupdate beschikbaar voor klanten. Veel bugfixes en kleinere features komen in patches tussentijds beschikbaar. De trend naar feature-based delivery vraagt om een snellere uitlevering van functionaliteiten. In de toekomst is de verwachting dat er geen halfjaarlijkse release meer is, maar dat er een nieuwe versie van de software beschikbaar komt zodra er een feature klaar is. Een manier om eenvoudig deze nieuwe functionaliteit te kunnen uitrollen in Neuron Stroomlijn en in het Neuron Integratie Platform bij de klant is hierbij noodzakelijk.

Aanvullende dienstverlening rondom Neuron Stroomlijn

 • Functioneel applicatiebeheer
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van upgrades van de software