Op weg naar de digitale overheid van morgen

Productontwikkeling Objectregistratie 2017 - 2018
Van visie tot functionaliteit 

Weten wat u kunt verwachten, wel zo prettig

De oplossingen van Vicrea worden uitgebreid en verbeterd op basis van ervaringen en wensen van gebruikers. Maar bij productontwikkeling heeft Vicrea ook oog voor de wereld om ons heen. Zo zorgen wij ervoor dat onze producten nu, maar juist ook in de toekomst, perfect aansluiten bij uw situatie.

Wij begrijpen dat u behoefte heeft aan duidelijkheid en zijn graag zo transparant mogelijk. Daarom kunt u hier lezen wat de visie van Vicrea omvat en waar keuzes voor de ontwikkeling van het portfolio op gebaseerd zijn. Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

Ook geven wij onze klanten, in de vorm van een roadmap, inzicht in de geplande ontwikkelingen van onze oplossingen. Deze detailinformatie is te vinden in de kennisbank van de Self Servicedesk. HIER INLOGGEN

Op weg naar de digitale overheid van morgen

Wij werken in Nederland samen aan het vormgeven van een slimme, digitale overheid. Organisaties timmeren hard aan de weg om hun dienstverlening richting burgers en bedrijven te verbeteren en servicegerichter te functioneren. De overheid van morgen is een transparante overheid waarmee je makkelijk en snel zaken doet. Een kritische blik op de interne organisatie resulteert in initiatieven om werkprocessen efficiënter en effectiever vorm te geven. Een moderne, goed functionerende informatiehuishouding is cruciaal om invulling te geven aan de ambitieuze overheidsorganisatie van de toekomst.

Als overheidsorganisatie heeft u behoefte aan betrouwbare oplossingen waarmee u de volgende stap kunt zetten. Software oplossingen die stapsgewijs verbeterd worden en meeveranderen in de richting van die overheid van de toekomst. Oplossingen die bijdragen aan integraliteit, eenvoud, service en samenwerking.

Uw wereld verandert,
Vicrea verandert mee

 

 

De werkwijze van overheidsorganisaties verandert


Volgende stap in de digitale infrastructuur: het aanbrengen van samenhang en eenvoud in processen

Zoals onze Digicommissaris ook al aangeeft: de digitale infrastructuur is nooit af. Met het Stelsel van Basisregistraties als fundering is het aan overheidsorganisaties om hierop voort te bouwen en deze zo efficient mogelijk te gebruiken. Het accent is verschoven van ‘inrichten en aansluiten’ naar ‘het aanbrengen van samenhang tussen basisregistraties en eenvoud aanbrengen in processen om zo de kwaliteit te verbeteren’. Door gegevens te delen wordt er effectiever en efficiënter gewerkt.

Vicrea is gespecialiseerd in software oplossingen voor de basisrregistraties. Stelsel Registratie koppelt niet alleen basisregistraties maar zorgt voor een totale integratie tussen de object gerelateerde Basis- en Kernregistraties: BAG, WKPB, BRK, WOZ en BGT. Wijzigingen in de ene registratiemodule worden automatisch verwerkt in de andere modules. Deze geïntegreerde totaaloplossing resulteert in de verbetering van de datakwaliteit, soepelere werkprocessen en levert bovendien een kostenbesparing op.

Een betere service en dienstverlening naar burgers, bedrijven en klanten vraagt om verregaande, geïntegreerde digitalisering

De communicatie tussen mensen, bedrijven en overheid verloopt in toenemende mate digitaal. Organisaties werken massaal aan het vormgeven van online en geautomatiseerd klantcontact. Zo kunnen mensen steeds meer zelf online regelen: van het wijzigen van een adres, raadplegen van belastinggegevens tot het doorgeven van de meterstand. Dit alles leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid tegen lagere kosten. Maar goede service verlenen is alleen  mogelijk wanneer de gegevens op orde zijn. Slimme organisaties bouwen hun online diensten zo dat wijzigingen automatisch worden verwerkt in andere systemen. De koppeling tussen documentsysteem naar de mijnoverheid-inbox, het soepel laten verlopen van belasting- en facturatieprocessen, het realiseren van een geïntegreerd klantbeeld: het Neuron Integratie Platform van Vicrea maakt dit voor u mogelijk.

Het platform werkt volgens het principe van ‘single point of truth’: één aansluiting op alle landelijke stelselvoorzieningen en interne basis-en kernregistraties. Gegevens worden centraal opgeslagen en verschillende applicaties, voor uiteenlopende processen, koppelen aan deze bron. Als linking pin, tussen interne en externe bronnen die gegevens aanleveren en de applicaties die gegevens nodig hebben, zorgt het NIP voor betrouwbaar berichtenverkeer. De gegevens worden bovendien continu gevalideerd zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt en er controles plaats kunnen vinden op de onderlinge samenhang binnen het stelsel van basisregistraties.

Van big data naar inzicht en toepassingen

Data blijft toenemen. Alleen als data goed gecombineerd, geanalyseerd en gepresenteerd wordt kunnen hier nieuwe inzichten uit voortvloeien die bijdragen aan de economische en sociale waarden van organisaties. (Real-time) data wordt daarom ook bij overheidsorganisaties steeds meer ingezet voor beleidsontwikkeling en besluitvorming. Maar medewerkers en bestuurders willen wel op snelle en gemakkelijke wijze kunnen beschikken over volledige en betrouwbare informatie.

Vicrea helpt data te transformeren naar waardevolle informatie door gegevens overzichtelijk en in samenhang op de kaart te presenteren. Neuron Stroomlijn zorgt ervoor dat ruimtelijke informatie, vanuit onder andere de basisregistraties, kernregistraties en sectorale registraties, op een eenvoudige wijze geraadpleegd kan worden. Met Neuron Stroomlijn wordt het mogelijk om op een snelle en veilige manier informatie, zoals informatie uit de BAG, kadastrale informatie, bestemmingsplannen en WOZ-gegevens, organisatie breed te ontsluiten. 

Het Vicrea 'Open data portaal' presenteert openbare gegevens, bijvoorbeeld op het gebied van planvorming en ruimtelijke ordening, aan burgers en bedrijven. Gegevens worden overzichtelijk in de kaart gepresenteerd en als API aan ontwikkelaars beschikbaar gesteld. Dit draagt bij aan een meer transparante en interactieve overheid.

Geo belangrijker dan ooit

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De vergunningverstrekking naar burgers en bedrijven wordt sterk vergemakkelijkt en gedigitaliseerd. Gemeenten en provincies staan voor de uitdaging om dit alles snel en goed vorm te geven. Milieu-, duurzaamheids- en ruimtethema’s worden in zijn totaliteit benaderd gedurende de planvorming als tijdens de praktische uitvoering. De verplichte omgevingsvisies worden gevormd en de basis voor een geïntegreerde informatiehuishouding wordt op orde gebracht. Geo-informatie is dé sleutel voor een goede beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens over de fysieke leefomgeving.

Vicrea helpt gemeenten al jaren met het creëren van een goede basis, door integratie bij de kern te realiseren en zorgt er bovendien voor dat systemen ‘samenwerkingsproof’ zijn. Bij het vastleggen van gegevens maakt Vicrea geen onderscheid tussen de administratieve en geografische wereld en integreert bij de bron, op het moment van registratie. Dit levert aanzienlijke voordelen voor de informatievoorziening op: ingewikkelde koppelingen tussen de administratieve en geografische wereld zijn verleden tijd. Omvangrijk kaartbeheer verdwijnt, fouten worden letterlijk in kaart gebracht en de operationele kosten worden aanzienlijk lager. Ook wordt de informatievoorziening naar beleidsmakers en de burger eenvoudiger door gebruikt te maken van geo. De Omgevingswet draait om integraal werken, regionale samenwerking en gegevensuitwisseling. Vicrea is dan ook uw logische partner wanneer u aan de slag gaat met de Omgevingswet.

 

De kracht van GEO informatie

Slimmer en goedkoper samenwerken

Door nieuwe taken van overheden, krimpende budgetten en de toenemende samenwerking met externe organisaties (ketenintegratie) zoeken steeds meer overheden de oplossing in samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan Shared Service Centers, RUD’s, Belastingsamenwerkingen en samenwerkingsvormen in de zorg (door decentralisaties). Een belangrijk doel is het realiseren van kostenreductie in de uitvoering ten behoeve van goedkopere dienstverlening. Door het creëren van schaalvoordeel op het beheer wordt deze kostenreductie gerealiseerd.

Centrale systemen die voor meerdere gebruikers worden ingezet (Multi Tenancy) maken dit mede mogelijk. Vicrea levert haar oplossingen vanaf 1 januari 2017 daarom volledig Multi Tenant. De meerwaarde hiervan is onder andere zichtbaar in centraal functioneel en technisch beheer (o.a. autorisaties), eenvoudige en goedkopere upgrades, back-up procedures, schaalbaarheid voor hardware/deelnemers, prestaties en betrouwbaarheid. Dit resulteert in een zeer aantrekkelijke ‘Total Cost of Ownership’ van de oplossing.

Wij zijn ons bewuster dan ooit en stellen hogere eisen

Wij kiezen voor duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Overheden hebben een voorbeeldfunctie en werken vrijwel allemaal aan het verduurzamen van processen en het terugbrengen van hun ecologische ‘footprint’. Daarvoor is het noodzakelijk om samen te werken met partijen die zich daar eveneens van bewust zijn.

Ook bij Vicrea nemen wij onze verantwoordelijkheid om onze belasting op de omgeving zoveel mogelijk te reduceren. Wij streven naar een ‘paperless office’ en reduceren zo veel mogelijk ons energieverbruik. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering, wij zijn daarom ISO 14001 gecertificeerd.

Dataveiligheid heeft topprioriteit

Overheidsorganisaties kennen een enorme verantwoordelijkheid op het gebied van dataveiligheid en streven naar een goede, zorgvuldige en veilige gegevensuitwisseling en procesuitvoering. Recente datalekken, identiteitsfraudes en cyberaanvallen tonen aan dat voortdurende aandacht voor beveiliging noodzakelijk is. Overheden moeten voldoen aan richtlijnen voor informatiebeveiliging, wet- en regelgeving wordt daarom steeds aangescherpt. Om aan hun verantwoordelijkheid te voldoen zijn zij ook aangewezen op hun leveranciers.

Vicrea heeft dataveiligheid hoog in het vaandel staan. Vicrea is ISO 27001 gecertificeerd en bereidt zich voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in 2018 van kracht wordt. ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Hiermee toont Vicrea aan dat de benodigde voorzorgsmaatregelen zijn genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. De norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System. Opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat Vicrea het informatieproces beheerst en dat gegevens goed beveiligd zijn. Als gevolg van de verregaande consequenties van de Wet Bescherming Persoonsgegevens doet Vicrea verdere investeringen ten aanzien van validatie van onze softwarecode, dataveiligheid en beveiliging.  

Service verlenen en service ontvangen

Service verlenen naar burgers en bedrijven staat hoog op de agenda bij overheden. Wachttijden, lange processen, ingewikkelde aanvragen moeten tot het verleden gaan behoren. Burgers en bedrijven stellen vandaag de dag hoge eisen en verwachten snelle en prettige service. Terwijl overheden hun eigen interne organisatie hierop inrichten stelt de organisatie op haar beurt ook hoge eisen aan hun leveranciers. Dat is logisch en terecht.

Vicrea investeert in forse capaciteits-en kennisuitbreiding ten behoeve van de klantondersteuning. De uitbreiding van de bezetting en het verder verhogen van het kennisniveau zal het mogelijk maken sneller en effectiever in te gaan op specifieke vragen en problemen en scherpe afspraken te maken over reactie- en doorlooptijden. De Customer Support afdeling beschikt over productkennis, lost specifieke, technische vraagstukken op en ondersteunt, op termijn, nieuwe databaseomgevingen zoals PostgreSQL. Hierdoor kan Vicrea haar klanten goed en snel bedienen.

Ontwikkeling feature-based delivery

Gebruikers van de software geven aan dat zij graag sneller aanpassingen en bugfixes uitgeleverd zouden krijgen, zij willen vaker dan tweemaal per jaar een nieuwe versie van de software ontvangen. Niet alleen voor het herstellen van fouten in de software, maar ook voor nieuwe functionaliteiten.

Momenteel komt voor Stelsel Registratie tweemaal per jaar een grotere platformupdate beschikbaar.. Veel bugfixes en kleinere features komen in patches tussentijds beschikbaar. De trend naar 'feature-based delivery' vraagt om een snellere uitlevering van functionaliteiten. In de toekomst zal er dan ook geen halfjaarlijkse release meer zijn, maar komt er een nieuwe versie van de software beschikbaar zodra er een feature klaar is. Een werkwijze om eenvoudig deze nieuwe functionaliteiten te kunnen uitrollen bij de klant is hierbij dan wel noodzakelijk.

Meegaan met de technologische vooruitgang

Open Source

Om goede, betaalbare dienstverlening te realiseren is een zo laag mogelijk ‘Total Cost of Ownership’ van applicaties essentieel. Vicrea bouwt haar applicaties met veel aandacht voor architectuur, overheidsstandaarden, technologie en codekwaliteit. Hierdoor kan de software efficiënter worden beheerd. Om uw kosten voor nog meer te drukken, is samen met een aantal klanten kritisch gekeken naar het vereiste gebruik van software van derden binnen onze oplossingen. Om ook hier een besparing te realiseren, is besloten om ook alternatieven te leveren voor de onderliggende databasetechnologie. Voortaan wordt naast de Oracledatabase ook ingezet op open source, zoals PostgreSQL. Door besparing op licenties zullen gebruikers een substantieel lagere TCO bereiken. Om dit te realiseren, investeert Vicrea de komende jaren in de opbouw van kennis van open source alternatieven om onze oplossingen hiervoor geschikt te maken. Wij blijven bovendien continu, kritisch, verschillende open source componenten onderzoeken.

Open standaarden

Open standaarden verbeteren de interoperabiliteit binnen de publieke sector, zodat gegevens op een goede manier digitaal kunnen worden uitgewisseld en worden hergebruikt. Daarmee worden ook de administratieve lasten van een gemeente verlicht.

Vicrea is ontstaan uit de behoefte van gemeentelijke klanten om producten te gebruiken die meer openheid en transparantie boden dan de producten die destijds op de markt waren. Open standaarden waren toen en zijn nog steeds de sleutel om dit te kunnen realiseren en daarmee maken zij dan ook een belangrijk onderdeel uit van Vicrea. In haar huidige productlijn hanteert Vicrea nog steeds dezelfde filosofie. Alle producten gebruiken, waar mogelijk, nationale en internationale open standaarden. Zowel voor de communicatie tussen de diverse producten als voor de communicatie met landelijke voorzieningen of voor het serveren van dataservices voor bijvoorbeeld open data.

Ondersteunde standaarden zijn niet alleen geo-gerelateerde standaarden zoals opgesteld door het OGC (WFS, WMS, CS-W etc. en de INSPIRE-variaties) maar ook de gangbare W3C standaarden als ebMS (gebruikt voor ‘Kennisgeving’) en WUS (gebruikt voor ‘Vraag & Antwoord’). Nederlandse standaarden, zoals de StUF familie en de aansluiting op de stelselvoorzieningen middels Digi-koppeling, -melding en -levering, mogen in deze opsomming niet ontbreken.

Vicrea houdt de ontwikkeling van nieuwe standaarden en nieuwe versies van standaarden nauwlettend in het oog. Wij participeren in diverse werkgroepen voor het vaststellen van nieuwe versies van Nederlandse standaarden.

Ontwikkeling koppelstandaarden

Om systemen aan elkaar te kunnen koppelen zijn afspraken over koppelvlakken noodzakelijk. Zo zijn er afspraken nodig waarin wordt aangegeven wat het protocol is (worden gegevens gebracht of gehaald). Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over het formaat (bijvoorbeeld XML, JSON of SOAP). En er moet overeenstemming zijn over de inhoud (welke velden en objecten worden gecommuniceerd). Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is een kartrekker in het vormgeven van deze afspraken. Ook leveranciers hebben via de verschillen overlegstructuren een stem in de vast te stellen standaarden. De belangrijkste afspraak die hierin is gemaakt is de StUF-standaard (Standaard Uitwissel Formaat). Partijen die hun software bouwen rondom deze standaard kunnen hiermee eenvoudig aansluiten binnen een overheidsorganisatie. 

Onderliggende informatiemodellen bepalen voor een groot deel de inhoud van de StUF-standaard. Omdat de onderliggende informatiemodellen wijzigen (veelal op basis van wensen van afnemers van deze gegevens), moet de StUF-standaard meebewegen. Zo komen er regelmatig nieuwe versies uit, terwijl niet alle afnemende systemen in hetzelfde tempo de aanpassingen doorvoeren.

Voor Neuron Stelsel Registratie betekent dit dat meerdere versies van de standaard koppelvlakken ondersteund moeten worden. Niet alleen zodat Neuron Stelsel Registratie kan blijven communiceren met de verschillende datadistributie systemen van de verschillende leveranciers, maar ook directe communicatie mogelijk te maken met andere softwarepakketten, zoals een BOR applicatie.

 

 

Product ontwikkel visie
Neuron Stelsel Registratie
2017 - 2018

 

Het Stelsel van Basisregistraties

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude, alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie.

Er zijn 12 basisregistraties die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Zogenoemde stelselvoorzieningen maken het slim delen en controleren van gegevens uit basisregistraties binnen de overheid mogelijk. Door gegevens her te gebruiken, hoeven mensen en ondernemers bepaalde informatie maar één keer aan te leveren. Dit scheelt burgers, bedrijven en de overheid een hoop administratieve handelingen.


Ontwikkeling Stelsel van Basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties is en blijft in beweging. Het voortdurend verbeteren van de registraties zoals BRP en BAG leidt onherroepelijk tot veranderingen en aanpassingen in andere registraties. Dat betreft niet enkel technische aanpassingen, ook processen veranderen. Bovendien ontstaan er steeds meer aansluitingen tussen verschillende registraties. Met de BGT is er een belangrijke spil aan het stelsel toegevoegd die sterk van invloed is op de BAG en BOR. De komende periode zal dan ook in het teken staan van integratie van deze registraties.

De toevoeging van de BGT heeft ervoor gezorgd dat topografie een belangrijke plaats inneemt binnen het stelsel. Ook de Omgevingswet onderstreept de cruciale rol van de locatie binnen de architectuur van informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. De omgevingswet vraagt om een sterkere afstemming en integratie tussen basisregistraties. De standaarden voor omgevingsdocumenten zullen het proces bepalen van planvorming, vergunningverlening en handhaving en drukken daarmee een belangrijke stempel drukken op de verdere ontwikkeling van de basisregistraties en het stelsel.

 

 

 

 

Product ontwikkel visie Neuron Stelsel Registratie

Neuron Stelsel Registratie
Integraal beheer van basis- en kernregistraties 

Als bronhouder heeft u de afgelopen jaren, één voor één, uw basis- en kernregistraties op orde gebracht. Maar is het niet tijd voor de volgende stap, die van het aanbrengen van samenhang binnen het stelsel? Niet slechts koppelen van data maar daadwerkelijk gegevens integreren? Dat kan met de Stelsel applicatie: Neuron Stelsel Registratie.

Neuron Stelsel Registratie is een samenhangend geheel van componenten dat u nodig heeft om optimaal voordeel te behalen van het Stelsel van basisregistraties. Integratie bij de bron levert aanzienlijke voordelen in de informatievoorziening op. Neuron Stelsel Registratie staan garant voor meer betrouwbare gegevens, aanzienlijke tijdwinst bij de opbouw en het beheer van gegevens en substantieel lagere kosten van beheer. Daarmee legt u met Neuron Stelsel Registratie een robuust fundament onder uw dienstverlening aan uw burgers en bedrijven

Hier leest u hoe het Neuron Stelsel Registratie wordt uitgebreid met het oog op de toekomst. Een gedetailleerde roadmap is voor klanten beschikbaar binnen het kennissysteem van de Self Servicedesk van Vicrea. HIER INLOGGEN

Vicrea biedt verschillende oplossingen voor de registratie van basis- en kerngegevens: Neuron BAG, Neuron WOZ, Neuron BRK, Neuron BGT en de Kernregistratie Neuron Wkpb. Deze modules zijn geïntegreerd in Neuron Stelsel Registratie zodat er één stelselapplicatie voor al deze object gerelateerde Basisregistraties ontstaat. Deze basisregistraties worden binnen één integraal model beheerd en delen veel functionaliteiten met elkaar. Tevens bieden de oplossingen integratie op objectniveau. Hiermee biedt Vicrea gemeenten een totaaloplossing voor een adequate informatievoorziening.

Neuron Stelsel Registratie biedt naast een beheersbare koppeling tussen o.a. BAG–WOZ en BAG-BGT  een koppeling met PDOK (voor o.a. BRT) en binnenkort ook met de BRO. Op deze manier kunnen de BRO en de BRT worden geraadpleegd en in samenhang worden gebruikt ten behoeve van de verschillende werkprocessen binnen BGT, BAG en WOZ. Ook zal Neuron Stelsel Registratie worden uitgebreid met Neuron BOR, de integrale raadpleegmodule voor alle gegevens die onderdeel uitmaken van het nieuwe informatiemodel IMBOR. Dit betreft met name de gegevens behorende bij de registratie beheer openbare ruimte (BOR).

Een stelsel applicatie, de componenten

 • Geïntegreerd geheel van registratiemodules voor de basis- en kernregistraties met een locatie-element: Neuron BAG, Neuron BGT, Neuron BRK, Neuron Wkpb, Neuron WOZ ( +BRO en BRO)
 • Neuron Inwinning voor het centraal inlezen van gegevens (uit externe bronnen) en het verwerken van mutaties en signaleringen (voor BGT, BAG en WOZ)
 • Koppelvlakkensuite: de benodigde koppelvlakken die zorgdragen voor uitwisseling met de noodzakelijke intern en externe systemen en registraties.
 • Neuron Authenticator: een extra controlelaag voor het aansluiten op de Landelijke Voorzieningen (BAG, WOZ)
 • Neuron Communicator: voor het horizontale berichtenverkeer
 • Een centraal voorportaal dat inzicht geeft in alle verschillende berichtstromen
 • De landingspagina is het startpunt voor het werken in een van de registratie modules.

 

Integraal beheer van basis- en kernregistraties

 • Verbetering en controle op datakwaliteit: mutaties worden direct in alle modulen doorgevoerd
 • Tijdwinst bij het opbouwen van relaties tussen entiteiten en het muteren van gegevens
 • Logische en onlogische relaties worden zichtbaar
 • De koppel- en synchronisatieproblematiek van gescheiden administratieve en geografische kaartgeoriënteerde systemen behoort tot het verleden.
 • Gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd. Administratieve gegevens zijn opgenomen in tabbladen en de geografische gegevens worden gepresenteerd in de vorm van een kaart.
 • Efficiënte samenwerking en kostenbesparing door o.a. Multi Tenancy.

Geo als verbindend element


Kenmerkend voor Stelsel Registratie (modules) is dat administratieve (alfanumerieke) en geografische gegevens in dezelfde database worden vastgelegd en er een volledige ruimtelijke integratie tussen de verschillende registraties is. Geo-informatie wordt als integraal bindend element gebruikt waardoor de relaties op alle fronten betrouwbaar zijn en het onderhoud eenvoudiger is.
Deze objectgerichte werkwijze, waarin geo integraal onderdeel is van de te beheren objecten, levert een hoge kwaliteit basisgegevens welke op haar beurt weer leidt tot een betere en betrouwbare dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners. De BGT vormt in het stelsel in feite het geo-fundament voor de overige registraties met een geo-component.

Conform standaarden

Neuron Stelsel Registratie is volledig opgebouwd conform de architectuurprincipes en gegevens- en uitwisselingsstandaarden zoals beschreven binnen de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Hiermee kunnen wij onze gebruikers volledig ondersteunen bij het registreren, analyseren, presenteren en distribueren/uitwisselen van gegevens op een gebruiksvriendelijke en transparante wijze. Door de applicaties onder architectuur te ontwikkelen is Neuron Stelsel Registratie ook schaalbaar en kan er worden gekozen voor het beheren en uitwisselen van data voor één of meerdere bronhouders binnen één model. Vicrea werkt mee aan het tot stand komen van de standaarden.

Productontwikkeling Neuron Stelsel Registratie

Neuron Stelsel Registratie wordt continu verbeterd. Per registratiemodule staan de verbeterpunten beschreven. De integrale oplossing wordt uitgebreid met het voorportaal, Neuron BOR, Neuron BRO en de Neuron Kwaliteitsmonitor. Daarnaast zal de multi tenancy functionaliteit verder worden uitgebreid en zal de focus liggen op het nog verder integreren van de verschillende Neuron modulen. De installeerbaarheid van de releases worden vereenvoudigd alsmede de Servicepacks. Bovendien wordt de gebruiksvriendelijkheid verbeterd en zal de interface zal een opfrisbeurt krijgen.

Neuron BAG

Neuron BAG van Vicrea is de meest gebruikte beheerapplicatie voor de BAG in Nederland (inmiddels circa 200 gemeenten). Met de BAG-oplossing van Vicrea kunnen alle entiteiten en attributen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden geregistreerd.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen
De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2008 de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangenomen. Deze wet regelt dat gemeenten in één geautomatiseerd systeem bijhouden:

 • Het pand (bouwkundige eenheid)
 • De ligplaats (plek voor het permanent afmeren van een vaartuig)
 • De standplaats
 • De woonplaats
 • De openbare ruimte(bedoeld is hier straat, plein enz.)
 • De nummeraanduiding(huisnummer)
 • Het 'verblijfsobject' (eenheid van gebruik binnen pand(en).

Ontwikkelingen BAG

Momenteel wordt er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt aan de herziening op de Wet BAG. Voorgenomen wetswijzigingen Wet BAG (12 oktober 2016 BAG-BAO) behelst:

 • Meer gelaagde structuur van regeling van de inhoud van de registratie
 • Vervanging procedurele voorschriften brondocumenten door kwaliteitseisen
 • Vervallen van exclusieve terugmeldroute
 • Herinrichting van het toezichtarrangement
 • Overige wetstechnische aanpassingen

Bovenstaande wijzigingen zullen van invloed zijn de functionaliteit binnen Neuron BAG en het berichtenverkeer naar de Landelijke Voorziening.

Neuron BAG

Standaard op maat BAG beheerapplicatie

De applicatie is voor elke gemeente “standaard op maat” in te richten. Naast de verplichte RSGB-set zijn ook attributen te registreren die de gemeente zelf van belang vindt. Met deze eigenschap leent de applicatie zich uitstekend voor een centrale registratie van gebouwen en adressen, conform het idee van “eenmalig invoeren en meervoudig gebruiken”. Zo is het niet alleen mogelijk om alle gebouwde objecten uit het RSGB te registreren maar kunt u ook gebruik maken van de grote hoeveelheid extra attributen om bijvoorbeeld de CBS statistieken te ondersteunen.

Eén ruimtelijk database

Een essentieel kenmerk van Neuron BAG is de integrale vastlegging van administratieve en geografische gegevens in één ruimtelijke database. Neuron BAG behandelt de geografische data op dezelfde wijze als de alfanumerieke data. Ingewikkelde en foutgevoelige koppelingen tussen de administratieve en geografische wereld zijn verleden tijd. Omvangrijk kaartbeheer verdwijnt, fouten worden geëlimineerd en de operationele kosten worden aanzienlijk lager, terwijl de kwaliteit en betrouwbaarheid met sprongen vooruit gaat.

Snel opvoeren en muteren

BAG is voorzien van geavanceerde functies waarmee op eenvoudige wijze grote hoeveelheden gegevens opgevoerd of gemuteerd kunnen worden. In slechts een aantal seconden voert u een pand met tientallen verblijfsobjecten en nummeraanduidingen op of muteert u tientallen objecten in één handeling.

Integriteitscontroles

De grote hoeveelheid ingebouwde, en in eigen beheer uitbreidbare, werklijsten staan garant voor het voortdurend bewaken van de integriteit van het systeem. Ze bieden maximale ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van een audit. Tevens is het systeem uitgerust met uitgekiende zoek- en rapportagefuncties waarvan de resultaten rechtstreeks naar Excel uitgevoerd kunnen worden. Het maken van ingewikkelde bevragingen op databaseniveau is hiermee verleden tijd.

Communicatie

Neuron BAG communiceert probleemloos met verschillende gegevensdistributiesystemen en gebruikt daartoe gestandaardiseerde communicatie-protocollen (StUF 2.04 tot 3.10). Uiteraard sluit de module ook aan op de Landelijk Voorziening BAG. Naast deze generieke koppelingen zijn er specifieke koppelvlakken beschikbaar voor dg DIALOG, Corsa en Decos.
 


Ontwikkeling Neuron BAG

De komende jaren zal de productontwikkeling van Neuron BAG in het teken staan van aanpassingen in relatie tot de herziening van de wet BAG en de wijzigingen in de BAG-processen en het koppelvlak met de Landelijke Voorziening. Details en planning staat in de roadmap die klanten kunnen inzien via de Self Servicedesk.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

 

De belangrijkste kenmerken Neuron BAG

 

 

 • Geïntegreerde opslag van gegevens
 • Volledige ondersteuning Processenhandboek 2013
 • Geavanceerde bulkfuncties
 • Geavanceerde controle van berichten naar de LV via Neuron Authenticator
 • Communicatie middels open standaarden
 • Standaard uitgerust met geavanceerde werklijsten en rapportagefuncties
 • Bewezen technologie en functionaliteit

Aanvullende dienstverlening 
Neuron BAG

 • Ondersteuning bij upgrades
 • Procesbegeleiding
 • Ondersteuning bij de inrichting van koppelvlakken
 • Functioneel  / technisch applicatiebeheer
 • Neuron BAG-trainingen
 • Neuron BAG uitwijkservice

 

 

 

 

Neuron BGT

Neuron BGT is de module binnen Neuron Stelsel Registratie waarmee objecten in het kader van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie opgeslagen en efficiënt beheerd kunnen worden. Neuron BGT bestaat uit:

 • Neuron BGT
 • Neuron BGT Connector

Basisregistratie Grootschalige Topografie
De Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie is per 1 januari 2016 in werking getreden. De wet heeft als doel om te komen tot een landsdekkend topografisch bestand met objecten, zoals gebouwen, wegen, spoorwegen, waterlopen, parken en bossen, op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000.
De gegevens in de BGT moeten leiden tot een goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de bevordering van een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van geo-informatie. Het gebruik van de BGT wordt daarom binnen de overheid verplicht gesteld.

Ontwikkelingen BGT

De belangrijkste ontwikkeling is de aansluiting op de Landelijke Voorziening. Inmiddels, eind 2016, zijn meer dan 300 BGT bronhouders succesvol aangesloten. Veel bronhouders focussen nu op het beheer. Deze beheerfase zal de komende periode de nodig aandacht vergen, met name omtrent de afstemming met andere bronhouders en andere registraties, zoals de BGT en BOR. Bronhouders zullen nu hun processen optimaliseren en waar nodig (nieuwe) koppelvlakken implementeren. Daarnaast zal veel aandacht uitgaan naar het verbeteren van de kwaliteit van de initieel opgebouwde BGT bestanden.

Neuron BGT

Neuron BGT kent drie kernfuncties: registreren, muteren en communiceren. Deze drie soorten functionaliteit worden hieronder verder toegelicht.

Registreren

In Neuron BGT is het mogelijk nieuwe BGT- en IMGeo-objecten op te voeren. Naast administratieve gegevens kan ook geometrie toegevoegd worden aan een object. Het toevoegen van geometrie gebeurt door met de beschikbare tekentools een object in de kaart te tekenen, een al bestaande geometrie uit de ondergrond te kopiëren en daarmee toe te voegen aan het object of door met behulp van foto’s van de omgeving het object nauwkeurig in te meten (Globespotter). Ook kunnen nieuwe ingewonnen objecten vanuit Neuron Inwinning worden ontvangen en verwerkt. Naast het registreren van BGT- en IMGeo-objecten, kunt u ook zogenaamde plusobjecten opslaan. Dit zijn topografische objecten die niet passen binnen de objecttypes en domeinwaarden die zijn vastgelegd in IMGeo. Plusobjecten worden niet verticaal gecommuniceerd, met andere woorden: ze worden niet verstuurd naar het SVB-BGT, maar zijn bedoeld voor intern gebruik. Naast aanvullende objecten kunnen ook aanvullende attributen worden opgeslagen die van belang kunnen zijn voor het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast is er de beschikking over meerdere vrije tekst- en numerieke velden.

Muteren

Om de registratie actueel te houden, dienen veranderingen van het object makkelijk doorgevoerd te kunnen worden. Administratieve gegevens alsmede de geometrie van objecten kunnen wijzigen. Er kunnen nieuwe objecten gevormd worden en objecten kunnen komen te vervallen. Ter ondersteuning kunnen hierbij standaard gedefinieerde werklijsten en zelfgemaakte werklijsten worden gebruikt om de werkvoorraad te bepalen en inzichtelijk te houden.

Ad hoc
Alle objecten in Neuron BGT kunnen direct gemuteerd worden. Hierbij kunnen per object zowel administratieve gegevens als de geometrie gewijzigd worden. Objecten die bij het opslaan overlappen kunnen direct bijgesneden worden, waarbij u kunt kiezen of het bestaande of het nieuwe object leidend is. Naast het muteren van één object is er de mogelijkheid om mutaties in bulk uit te voeren waarbij meerdere objecten tegelijkertijd gemuteerd worden. Het ad hoc muteren is voornamelijk gericht op het uitvoeren van mutaties van administratieve gegevens en eenvoudige mutaties van de geometrie: denk hierbij aan het verslepen van tussenpunten bij vlakobjecten of het verplaatsen van puntobjecten.

Projecten
Binnen Neuron BGT kunnen objecten binnen een bepaald gebied worden uitgecheckt als project. Hierbij wordt een kopie gemaakt van de objecten die vervolgens gewijzigd kunnen worden. Objecten die zijn uitgecheckt door een gebruiker, kunnen niet worden bewerkt door andere gebruikers. Binnen projecten is een aantal meer geavanceerde functies beschikbaar. Zo is van de aanwezige geometrie eenvoudig een onderling verbonden netwerk te maken waardoor objecten naadloos op elkaar kunnen worden aangesloten. Deze objecten blijven bij een verandering van de geometrie ook op elkaar aangesloten: een essentiële voorwaarde van de BGT bij objecten op maaiveldniveau. Daarnaast kunnen objecten eenvoudig worden geherclassificeerd, gesplitst en samengevoegd.

Ook kan per pand of in bulk het BAG-ID worden overgenomen vanuit de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Ten slotte kunnen binnen projecten ingewonnen objecten worden ontvangen van Neuron Inwinning en direct worden verwerkt. Projecten zijn bij uitstek geschikt om objecten in samenhang en gelijktijdig te muteren. Hierbij kunnen ook meer complexe geometrische mutaties gemakkelijk worden uitgevoerd. Projecten kunnen bijdragen aan een efficiënt en overzichtelijk werkproces waarbij meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen werken.

Communiceren

Objecten kunnen verticaal met de SVB-BGT worden uitgewisseld zodat deze verder in de BGT-keten verwerkt kunnen worden. Daarnaast kunnen objecten horizontaal uitgewisseld worden ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte (BOR) en in de toekomst ook ten behoeve van de BAG. 

Verticaal
In de BGT-keten vindt uitwisseling van objecten plaats met behulp van StUF-Geo IMGeo berichten. In Neuron BGT kunnen deze berichten worden gegenereerd en opgeslagen in mutatiebestanden. Vervolgens kunnen deze bestanden worden geüpload in het systeem BRAVO van het SVB-BGT. Bij succesvolle validatie worden de objecten in het mutatiebestand vervolgens geregistreerd in de LV waarna de objecten authentiek zijn verklaard. Via BRAVO kunnen ook mutatiebestanden worden gedownload, bijvoorbeeld naar aanleiding van mutaties van naastgelegen bronhouders. Deze bestanden kunnen met Neuron BGT ook ingelezen worden. Neuron BGTvoldoet aan de basis en uitgebreide certificering van Geonovum waarmee de functionaliteit om BGT-gegevens uit te wisselen met de BGT-keten gewaarborgd is. 

Horizontaal
Ook horizontaal kunnen objecten worden uitgewisseld met behulp van StUF-Geo IMGeo berichten. Neuron BGT ondersteunt het Geo-BOR koppelvlak: het koppelvlak tussen de geo-registratie en BOR. Hierbij vervult Neuron BGT de rol van geo-registratie. Neuron BGT kan mutatieberichten voor BOR genereren en binnenkomende mutatieverzoeken en exploratieverzoeken van BOR verwerken. Voor deze uitwisseling wordt gebruikgemaakt van de Neuron Communicator, de softwarecomponent binnen Neuron Stelsel Registratie die de horizontale uitwisseling van gegevens verzorgt. Neuron BGT is door Geonovum gecertificeerd als applicatie die voldoet aan de eisen voor uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen Geo- en BOR-applicaties.

Voorportaal

Het voorportaal geeft inzicht in de binnengekomen berichten. Zo worden hier verticale mutatieberichten afkomstig van SVB-BGT getoond alsmede horizontale berichten afkomstig van BOR-systemen. Automatisch verwerkte mutaties (mutaties vanuit de BGT-keten) kunnen in het Voorportaal ingezien worden. Ook kunnen hier mutatieverzoeken vanuit BOR-systemen geaccepteerd of afgewezen worden.


Ontwikkeling Neuron BGT

In de nabije toekomst zal Neuron BGT ook het Geo-BAG koppelvlak ondersteunen. Hiermee is het mogelijk om via berichtenverkeer BAG-kennisgevingen te ontvangen en geometrieleveringen te realiseren. Ook ondersteunt Neuron BGT op korte termijn de uitwisseling van StUF-Geo IMGeo berichten op basis van automatisch berichtenverkeer. Daarnaast zal de ondersteuning van plantopografie worden opgenomen. Klanten kunnen de details en de planning bekijken via de Self Servicedesk.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

 

De belangrijkste kenmerken Neuron BGT

 • Horizontaal berichtenverkeer o.b.v. StUF-Geo IMGeo d.m.v. Neuron Communicator
 • Visualisaties conform Geonovum standaarden
 • Volledige integratie van BAG/WOZ/BGT/Inwinning in backoffice
 • Flexibele omgeving om IMGeo uit te breiden met plusobjecten en –attributen
 • Historie, koppelingen, filiaties en relaties van objecten worden opgeslagen
 • Gebruik van topologie bij bewerkingen
 • Geavanceerde bijsnijd- en inpasroutines
 • Mogelijkheid tot werken in projecten
 • Uitwisseling van StUF-Geo IMGeo berichten op basis van automatisch berichtenverkeer
 • Geo Bag koppelvlak (in ontwikkeling)

Aanvullende dienstverlening 
Neuron BGT

 • Ondersteuning bij upgrades
 • Ondersteuning bij de inrichting van koppelvlakken
 • Functioneel  / technisch applicatiebeheer
 • Neuron BGT-trainingen

Neuron BRK

Neuron BRK is een module van Stelsel Registratie om de BRK-leveringen van het Kadaster te verwerken, te raadplegen en beschikbaar te stellen aan andere afnemende systemen. Met de BRK oplossing van Vicrea bent u in staat om op basis van berichtenverkeer de gemeentelijke organisatie te voorzien van de kadastrale data.

Basisregistratie Kadaster
De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten en de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop. Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

Ontwikkelingen BRK

In de komende jaren zullen er door het Kadaster enkele wijzigingen worden doorgevoerd in het informatiemodel, het IMKAD model. Deze wijzigingen zullen natuurlijk worden doorgevoerd in Neuron BRK. Het Kadaster overlegt met verschillende software leveranciers over hoe de wijzigingen door te voeren en over het bewaken van de impact die de wijzigingen hebben voor de registraties die gebruikmaken van de kadastrale data.

Neuron BRK

Neuron BRK is de beheermodule voor uw kadastrale gegevens. Deze module maakt integraal onderdeel uit van de Neuron Stelsel Registratie en is daarmee rechtstreeks “verbonden” met de WOZ en de WKPB. De module kent veel functionaliteiten.

Uitgebreide zoekmogelijkheden

Naast het kunnen zoeken via de kaart, het (BAG)-adres, kadastrale aanduiding is het uiteraard mogelijk om te zoeken binnen een bepaalde periode, kadastrale gebeurtenis, belemmering etc. Ook de mandeligheid is goed raadpleegbaar. Van een mandelig perceel zijn de hoofdpercelen snel te vinden en indien het kadastraal object zelf een hoofdperceel bij een mandeligheid is, worden de mandelige percelen getoond. Ook is het mogelijk om gegevens binnen een bepaalde polygoon te selecteren en eventueel weg te schrijven naar een bestand of kaartlaag. Binnen een bepaald tracé moeten bijvoorbeeld alle eigenaren worden aangeschreven. Het gebied kan worden aangegeven en vervolgens de keuze worden gemaakt om alle eigenaren met hun NAW gegevens te selecteren en weg te schrijven naar een Excel bestand.

Eigendommen kaarten

Standaard is de gemeentelijke / provinciale / waterschaps-eigendommen kaart beschikbaar binnen de Neuron BRK Module. De volgende verschillende soorten groepen zakelijke rechten worden op deze kaartlaag weergegeven:

 • Volledig (onbelast) eigendom, aandeel is 1/1
 • Gedeeltelijk (onbelast) eigendom, aandeel is kleiner dan 1/1 of het betreft een perceel gesplitst in deelpercelen (zolang dit gegeven nog wordt geleverd)
 • Ander zakelijk recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal)
 • Appartementsrecht

Deze kaartlaag kan vervolgens geëxporteerd worden naar een willekeurig bestandsformaat, zoals DGN, DWG of Shape om weer te gebruiken binnen bijvoorbeeld een ontwerpproces.

Corporatie kaarten kunnen ook worden aangemaakt en het is ook mogelijk een kaartlaag te vervaardigen van een willekeurige natuurlijk- of rechtspersoon. Voor deze functionaliteit is wel FME noodzakelijk.

Belastingplichtige / belangrijkste zakelijk gerechtigde

De “belastingplichtige” wordt met de komst van de BRK niet meer geleverd door het Kadaster. Op zich is dit logisch, want dit is niet een taak van het Kadaster. Met het niet meer leveren van dit gegeven ontstaat er echter wel een probleem voor diverse afnemers. De “belastingplichtige” wordt door afnemers namelijk veel gebruikt in bijvoorbeeld het aanschrijven van de eigenaren (belangrijkste zakelijk gerechtigde), waarbij ze in alle gevallen maar één zakelijk gerechtigde van een kadastraal perceel willen aanschrijven en niet alle. In Neuron BRK is een extra attribuut toegevoegd waarmee het mogelijk is om aan te geven welke zakelijk gerechtigde bij een kadastraal perceel als belangrijkste gerechtigde wordt aangewezen.

Integratie Globespotter

Neuron BRK heeft een volledige integratie met de CycloMedia GlobeSpotter oplossing waardoor u van elk object direct de locatie in de werkelijkheid kunt zien. De geometrie van het kadastrale object wordt hierbij ook binnen de panoramafoto weergegeven.

Beheer

Neuron BRK wordt geleverd met een beheeromgeving, welke het voor de gebruiker mogelijk maakt om de software te configureren, te beheren en te monitoren. De beheeromgeving bevat o.a. de mogelijkheid van het configureren van de kaartlagen.


Ontwikkeling Neuron BRK

Neuron BRK wordt continu verbeterd. De wijzigingen in het IMKAD model zullen de ontwikkeling van Neuron BRK domineren. Daarnaast zal Neuron BRK functioneel worden uitgebreid. Details en planning staan in de roadmap die klanten kunnen inzien via de Self Servicedesk.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

 

De belangrijkste kenmerken Neuron BRK

 • Administratieve data en geometrie in één omgeving
 • Unieke functionaliteit BRK Monitor voor binnengemeentelijke verkeer
 • Integratie met de CycloMedia GlobeSpotter 
 • Standaard uitgerust met geavanceerde werklijsren en rapportage functies

Aanvullende dienstverlening 
Neuron BRK

 • Ondersteuning bij upgrades
 • Procesbegeleiding
 • Ondersteuning bij de inrichting van distributoe BRK data
 • Functioneel  / technisch applicatiebeheer
 • Neuron trainingen

Neuron Wkpb

Neuron Wkpb is de module binnen Neuron Stelsel Registratie waarmee overheden publiekrechtelijke beperkingen kunnen registreren. Ook voor de Wkpb blijkt de ruimtelijke oplossing van Vicrea van enorme toegevoegde waarde.

Wkpb
De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) verplicht overheden inzicht te geven in de opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Publiekrechtelijke beperkingen dienen daarom geregistreerd te worden. De Wkpb bepaalt welke gegevens moeten worden vastgelegd en wanneer deze moeten worden gecommuniceerd. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld:

 • beschermde monumenten (dit kunnen gemeentelijke, provinciale of rijksmonumenten zijn);  
 • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten);
 • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond);
 • maatregelen nodig voor de landsverdediging;
 • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.
 • wet voorkeursrecht gemeenten. Op sommige stukken grond rust aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit betekent dat als een eigenaar zijn grond wil verkopen, hij die eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden.

Via de Landelijke Voorziening WKPB worden deze beperkingen ontsloten. Het Kadaster beheert deze voorziening.

Ontwikkelingen Wkpb

De komende periode zijn geen wijzigingen te verwachten in de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) of in het koppelvlak met de Landelijke Voorziening.

Neuron Wkpb

De Wkpb is geen eenvoudige materie. Er zijn vele juridische kaders waaraan de gemeente moet voldoen en de geografische gegevens van een beperking zijn bijzonder relevant. Beide gebieden vergen specialistische kennis.

Alle relevante juridische kaders

Met Neuron Wkpb kunnen beperkingen op een gebruiksvriendelijke wijze moeiteloos geregistreerd en beschikbaar worden gesteld aan het Kadaster en derden. In de applicatie zijn alle relevante juridische kaders opgenomen. Hieronder vallen niet alleen de verschillende typen beperkingen maar ook de grondslagen en het type besluit. Opleggende, beëindigende, verlengende en wijzigende besluiten worden in onderlinge samenhang geregistreerd inclusief mogelijke mutaties naar aanleiding van bezwaar en beroep. De software ondersteunt hiermee op optimale wijze de beperkingenregistratie.

De Wkpb-module maakt gebruik van gemeenschappelijke geografische kenmerken van publiekrechtelijke beperkingen waardoor het bijeenbrengen van beperkingen sneller gaat, gegevens betrouwbaarder zijn en de presentaties overzichtelijker worden. Door een doordachte toepassing van geografische informatietechnologie heeft de gebruiker hierover slechts geringe kennis nodig.

Met de module kunnen alle beperkingen die op de vakafdeling worden gecreëerd centraal worden gefiatteerd en beschikbaar worden gesteld aan derden. De applicatie is volledig ingericht op een taakscheiding waarbij vakafdelingen beperkingen kunnen aanmelden bij een centrale registrator die gegevens valideert en registreert in de Landelijke Voorziening.
 

Opgezet vanuit de geografie

Beperkingen hebben betrekking op onroerende goederen en gebieden (contouren) die door middel van hun geometrie uniek zijn vast te leggen. Door het vastleggen van de geometrie van een beperking (pand, gebouwd object, gebied) wordt een eenduidige relatie gelegd met de percelen waarop deze beperking betrekking heeft. Dit geldt niet alleen op het moment van registratie maar ook na het verwerken van mutaties in de kadastrale registratie. Vicrea benadert de Wkpb primair vanuit de geometrische kenmerken van de beperkingen. In één ruimtelijke database worden alfanumerieke en geografische data op dezelfde wijze vastgelegd. De Wkpb-problematiek leent zich uitstekend om ruimtelijk te worden opgelost. Beperkingen hebben betrekking op onroerende goederen die door middel van hun geometrie uniek zijn vast te leggen.

Omdat veel Wkpb-gegevens met behulp van de xy-coördinaat zijn te vinden, kunnen we door de selectie van één of meerdere percelen alle gegevens van publiekrechtelijke beperkingen eenvoudig terugvinden.

Eén database waarin alfanumerieke en geografische data zijn geïntegreerd, heeft belangrijke voordelen:

 • beperkingen zijn met één record vast te leggen, ook als het om perceel overschrijdende beperkingen gaat; hierdoor zijn “tussentabellen” voor de koppeling BEPERKING-PERCEEL overbodig, wat gezien het aantal beperkingen een belangrijk winstpunt is;
 • mutaties in de kadastrale bestanden door bijvoorbeeld samenvoegen of splitsen van percelen hebben geen invloed op de beperkingenregistratie, via de Spatial index worden altijd de juiste percelen gevonden bij een beperking (en vice-versa). Hiermee is de software in staat om volledig geautomatiseerd perceelmutaties en de gevolgen daarvan op de Landelijke Voorziening af te handelen. Ondersteuning van BRK levering is natuurlijk een vanzelfsprekendheid.

Relatie Wkpb en BAG

De voor de Wkpb relevante gegevens zitten deels in de hiervoor beschreven Wkpb-database en deels in de kernregistraties Gebouwen, Adressen, Kadaster en Topografie. Om te voldoen aan de Wet moeten ook de gegevens uit deze kernregistraties snel beschikbaar zijn. Om dit te realiseren maken we gebruik van het datamodel dat is ontwikkeld voor de BAG. Met deze applicatie worden gegevens van gebouwen en adressen systematisch geregistreerd. Het datamodel is gebaseerd op:

 • de authentieke registraties van adressen, percelen, gebouwen (in principe één op één beschikbaar) aangevuld met kaarten en gebied definities.
 • per discipline gefilterde en geaggregeerde data, zoveel mogelijk in overeenstemming met landelijke standaarden (NEN, StUF,etc.)

Het aldus tot stand gekomen gegevenspakhuis biedt talloze nieuwe mogelijkheden. Uniforme informatievoorziening via intranet en internet, elektronische transacties met burgers en bedrijven via webportals, datamining, etc. Vanwege de functionele en technische overeenkomsten tussen Wkpb en BAG zijn beide applicaties sterk aan elkaar gelieerd.
 

Ontwikkeling Neuron Wkpb

Neuron WKPB zal zodanig worden aangepast dat het kan functioneren met het nieuwe IMKAD model. Daarnaast zal het nieuwe koppelvlak met de Landelijke Voorziening worden gerealiseerd. Details en planning staan in de roadmap die klanten kunnen inzien via de Self Servicedesk.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

 

De belangrijkste kenmerken Neuron Wkpb

 • Integrale vastlegging van administratieve en geografische Wkpb-gegevens
 • Uitgebreide en nauwkeurige tekenfunctionaliteit (geen CAD- of GIS-kennis nodig)
 • Alle relevante juridische kaders
 • Rechtstreekse koppelingen met document management systemen

Aanvullende dienstverlening 
Neuron Wkpb

 • Ondersteuning bij upgrades
 • Ondersteuning bij de inrichting van koppelvlakken
 • Functioneel  / technisch applicatiebeheer

Neuron WOZ-registratie

Vicrea biedt voor de WOZ twee oplossingen: Neuron WOZ Registratie en Neuron WOZ Analyse.

Neuron WOZ registratie is hét integrale objectregistratie pakket voor overheden die uitvoering moeten geven aan de Wet WOZ en de Wet BAG. Het biedt alle facetten binnen objectenregistratie van het proces van registeren, beheren, afbakening, geometrie, BAG/WOZ-koppelingen, werkvoorraad, Stuf-koppelingen, kwaliteitscontroles en GIS.

Neuron WOZ Analyse stelt in staat op eenvoudige wijze de basisregistraties WOZ en BAG op elkaar af te stemmen en afgestemd te houden. U doet dit in de vertrouwde NSR omgeving waardoor de processen eenvoudig zijn uit te voeren en de uitkomsten van de vergelijkingen direct kunnen worden verwerkt in de BAG en/of WOZ.

Basisregistratie WOZ
Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde en gerelateerde gegevens als adresgegevens, kadastrale aanduiding en BAG-ID worden via de LV WOZ aangeboden. Zo kunnen afnemers WOZ-gegevens eenvoudiger en efficiënter gebruiken. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de LV WOZ. Het Kadaster beheert de LV WOZ.

De Basisregistratie WOZ staat als registratie midden in het stelsel. Deze basisregistraties maakt gebruik van een groot aantal basisregistraties en is daarmee oprecht een stelselregistratie te noemen. Zo maakt zij gebruik van de BAG, NHR, Kadaster en BRP gegevens om daarmee een grondslag te bieden voor een belangrijk belastingproces dat van de Onroerend Zaak Belasting.

Ontwikkelingen WOZ

De afgelopen periode heeft de wereld om de Basisregistratie WOZ niet stilgestaan. Een groot aantal gemeenten is nog druk bezig met het realiseren van de aansluiting op de LV-WOZ. Ook zijn veel gemeenten druk met het realiseren van de openbaarheid van WOZ-waarden. Daarnaast wordt er nog veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de data, de grondslag voor de WOZ-waarden. Afstemming met de BAG is daarin een hele belangrijke activiteit, die naar verwachting de komende jaren nog belangrijker zal gaan worden.

Neuron WOZ Registratie

Neuron WOZ registratie is een module van Vicrea waarmee organisaties volledig in staat zijn om de LV WOZ (alsook de LV BAG) te bedienen. De huidige StUf3.12 berichtstandaard is volledig geadopteerd zodat uitwisseling met heffen-, innen-, waarderen-systemen van derden eenvoudig is. Neuron WOZ registratie is daarmee geen belastingapplicatie of financieel systeem, maar sluit daar naadloos op aan.

Met Neuron WOZ Registratie worden organisaties ondersteund bij de implementatie en het beheer van het RSGB, Wet- en Regelgeving, optimalisatie werkprocessen, flexibele inrichting qua architectuur en (beheer)organisatie. 

Wet- en regelgeving

Neuron WOZ Registratie volgt de trends en ontwikkelingen volgt. Uw organisatie is hiermee altijd voorbereid is op wijzigingen t.a.v. wet- en regelgeving. Daarvoor maakt Vicrea gebruik van de nieuwste -op dat moment beschikbare- technieken. Wet- en regelgeving:

 • Ondersteuning op de doorontwikkeling van BRK zoals IMKAD wijzigingen.
 • Doorontwikkeling van  StUf-berichtstandaarden WOZ zoals StUf3.13)
 • Doorontwikkeling BAG-integratie naar BAG 2.0

Multi Tenant

In het kader van de trend van steeds bredere samenwerking, samenvoegen van organisaties en fusie is Neuron WOZ Registratie vanaf versie 8.2 volledig Multi Tenant.

Geschikt gebleken voor omvangrijke organisaties

Mede dankzij de co-creatie met grote gemeentes, is Neuron WOZ Registratie (ook) toegespitst op de grote klant om middels bulkmutaties complexe handelingen zéér efficiënt en effectief uit te voeren. De tooling en functionaliteiten om de (zeer) grote klant tegemoet te komen worden nog dagelijks verbeterd en uitgebreid.

Geometrie

Geometrie was nooit een belangrijk aspect binnen de Wet WOZ. Vicrea was de eerste leverancier die geometrie van WOZ-objecten naar de LVWOZ stuurde en onze oplossing zal nog verder doorgroeien naar een applicatie waarin zowel het administratieve als het geometrische aspect beiden worden bediend. De applicatie is bijvoorbeeld al voorbereid op het bijhouden van geometrie op wozdeelobject-niveau. Registreren van woz-objectgeometrie en daarmee beheren van een woz-objectenkaart zijn reeds een feit.

Koppelen met systemen van derden

Naast doorontwikkeling van de huidige koppeling met systemen van Tog Nederland en Centric zal Vicrea ook een koppeling realiseren met de belastingsystemen van PinkRoccade en GOUW-IT.

Ontvangen en beheren van subjectgegevens

Overtypen en dubbel registreren van subjecten is niet meer van deze tijd; Neuron WOZ Registratie ondersteunt reeds het ontvangen en beheren van subjectgegevens. Om dit nog verder te optimaliseren zal Vicrea in dit kader zogenaamde vraag- antwoordberichten ondersteunen waarbij we rechtstreeks (on the fly) de betreffende bronnen raadplegen wanneer dat écht nodig is.

Naast de bovenstaande productkenmerken leent Neuron WOZ Registratie zich uitstekend om de bestaande werkprocessen anders in te richten en te optimaliseren. Dit wordt bewerkstelligd door de configuratiemogelijkheden, de flexibiliteit en de koppelbaarheid van de applicatie.
 

Ontwikkeling Neuron WOZ Registratie

Neuron WOZ zal gereed gemaakt worden om op basis van berichtenverkeer met een groot aantal belastingpakketten te kunnen communiceren.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

 

Neuron WOZ Analyse

Neuron WOZ Analyse legt een automatische koppeling tussen de Basisregistraties WOZ en de BAG. Ook is er een directe koppeling met het Kadaster. Daardoor vindt er een automatische uitwisseling plaats van geometrische en andere data tussen de Neuron Registratie modulen. De applicatie legt de dwarsverbanden tussen BAG, WOZ , Kadaster en GBK waardoor de kwaliteit in alle registraties aanzienlijk verbetert.

Neuron WOZ Analyse komt tegemoet aan de wens van gemeenten om nauwere aansluiting tussen de BAG en de WOZ te realiseren. De uitwisseling is tweezijdig: BAG-objecten krijgen WOZ-informatie toegekend en andersom worden WOZ-onderdelen automatisch van BAG-kenmerken voorzien. Ook kadastrale wijzigingen in AKR en LKI zijn op eenvoudige wijze op te sporen. Het effect is een snellere signalering van mutaties over en weer. Niet meer wachten op terugmeldingen maar vroege signalering van wijzigingen en daardoor effectieve afhandeling. Bovendien is de kans op fouten door het geautomatiseerde systeem praktisch uitgesloten.

Opbouw Neuron WOZ analyse

Een toenemend aantal gemeenten registreert onderdelen van WOZ-objecten (hoofd of bijgebouw) in de BAG of gebruikt velden in de BAG. Ook wordt gebruik gemaakt van subregistraties waarin de relatie tussen panden en objectonderdelen inzichtelijk gemaakt wordt. Een WOZ-object is opgebouwd uit verschillende onderdelen: gebouwde onderdelen (pand, bijgebouwen) en niet gebouwde onderdelen (perceel). Deze onderdelen worden ook wel taxatie-onderdelen genoemd en vormen samen het WOZ-object. Deze onderdelen worden aangeduid met een unieke codering en een onderdeelvolgnummer. Op basis van de codering kan het type onderdeel worden achterhaald, bijvoorbeeld een woning, carport, berging of grond bij de woning.

Geografische WOZ-gegevens vastleggen

Neuron WOZ Analyse voorziet in de behoefte om geografische WOZ-gegevens volledig en eenduidig vast te leggen. Door toepassing van de ruimtelijke informatietechnologie wordt het integrerend vermogen tussen de WOZ- en de BAG-registratie enorm vergroot. Zo kan eenvoudig een bekend BAG-probleem worden opgelost, namelijk: een pand zonder verblijfsobject (bijgebouw) heeft geen adres maar ook geen relatie met het hoofdobject. Door het vastleggen van de relatie tussen het objectonderdeel en een BAG-object ontstaat er een ‘benoemd’ bijgebouw. Dit heeft grote voordelen voor andere registraties.

Automatisch opbouwen geometrie van WOZ-objecten en dwarsverbanden

Het belangrijkste doel van Neuron WOZ Analyse is het automatisch opbouwen van de geometrie van WOZ-objecten. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande BAG-gegevens. Naast het deels geautomatiseerd opbouwen van de WOZ-objecten is het met Neuron WOZ Analyse mogelijk om met zeer eenvoudige tekenfunctionaliteit geometrie toe te voegen aan onderdelen die niet geautomatiseerd van een geometrie voorzien kunnen worden. Door het toevoegen van geometrie aan een WOZ-object ontstaan zeer waardevolle en eenvoudig te onderhouden dwarsverbanden met andere registraties.

Thematische kaarten

Voorbeelden van thematische presentaties binnen Neuron WOZ Analyse zijn:

Percelen niet aanwezig in de WOZ maar wel in de AKR / BRK / Percelen in eigendom van de gemeenten / Percelen met appartementsrechten / Percelen in deling (d-percelen) / Bebouwde percelen / Onbebouwde percelen / Gehele percelen / Percelen met een 1 op 1 relatie met en WOZ-object

Omdat Neuron WOZ Analyse is voorzien van een geavanceerd GIS staat het u vrij om zelf thema’s toe te voegen op basis van een willekeurige waarde in de database. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s op basis van groepsindeling, gemiddelde waarde, reden van vrijstelling of eigendomsvorm (alle eigendommen van subject ‘x’).

Ruimtelijke analyse

Omdat de beoogde applicatie volledig geïntegreerd is met de Neuron BAG en Kadaster modulen ontstaan er interessante (ruimtelijke) analysemogelijkheden. Resultaten van deze analyses kunnen in de vorm van een werklijst gepresenteerd of geëxporteerd  worden.

Aanvullende dienstverlening 
Neuron WOZ

 

 • Ondersteuning bij upgrades
 • Procesondersteuning
 • Ondersteuning bij de inrichting van koppelvlakken
 • Ondersteuning bij afstemmen WOZ-gegevens met andere basisregistraties
 • Functioneel  / technisch applicatiebeheer

Product ontwikkel visie Neuron Inwinning

Neuron Inwinning

Met Neuron Inwinning wordt de brug gelegd tussen de basisregistraties BAG en BGT enerzijds en de landmeter, civieltechnisch tekenaar en fotogrammeet anderzijds. Bestanden van allerlei verschillende formaten worden geautomatiseerd verwerkt en klaargezet voor één van de basisregistraties.

Inwinning
Een organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van een basisregistratie (bijvoorbeeld BAG, WOZ of BGT) of een kernregistratie (BOR), is ook verantwoordelijk voor het actueel houden van die basisregistratie. Voor het actueel houden worden in de praktijk veel verschillende toepassingen en methoden gebruikt: van landmeetkundige toepassingen tot CAD-pakketten tot fotomateriaal. Gegevens uit deze bronnen zullen verwerkt moeten worden tot objecten in de basisregistraties en uiteindelijk een authentiek gegeven in een Landelijke Voorziening.

Neuron Inwinning

Neuron Inwinning gaat verder dan de plek die inwinnen inneemt in de referentiearchitectuur ICT-BGT. Het vormt de basis van het stelsel als het gaat om het op eenvoudige en structureerde wijze mutaties/signaleringen vanuit externe bronnen verwerken in de desbetreffende (basis)registraties.
Neuron Inwinning stelt de organisatie in staat om op gestructureerde en zeer kostenefficiënte wijze ingewonnen data te verwerken. Een wijze die aansluit op de gangbare inmeet- en signaleringsprocessen op basis van inmeetapparatuur, terugmeldingen en grootschalige mutatiesignaleringen.

Inwinnen voor meerdere registraties tegelijkertijd

Gemeenten gaan steeds meer gegevens inwinnen voor meerdere registraties tegelijkertijd. Logisch, de tijd dat er enkel voor de BAG of WOZ mutatiesignalering werd uitgevoerd ligt achter ons. Met Neuron Inwinning bent u in staat om vanuit verschillende bronnen objecten te vormen en grote hoeveelheden data om te zetten naar bruikbare informatie voor verschillende basisregistraties. Ook is Neuron inwinning het antwoord op de nieuwe Referentie architectuur ICT-BGT.

Levenslijn van een object

Ingewonnen gegevens  (punten, lijnen en vlakken) zullen verwerkt moeten worden naar objecten, die vervolgens aangeboden kunnen worden aan een pakket wat verantwoordelijk is voor het bijhouden van de betreffende  basisregistratie (BAG of BGT). Deze zogenoemde ‘Ingewonnen objecten’ zijn een combinatie van de juiste geometrie, met de juiste attributen. Ze zijn topologisch correct en passen binnen het informatiemodel van de betreffende registratie.

 

Met Neuron Inwinning kunt u heel eenvoudig, en vrijwel automatisch:

 • ingewonnen geometrie controleren op (topologische) fouten;
 • ingewonnen geometrie automatisch opschonen  en  structureren;
 • ingewonnen geometrie samenvoegen met de huidige situatie;
 • geometrie en attributen samenvoegen tot ingewonnen objecten;
 • ingewonnen objecten exporteren naar de betreffende (basis)registratie.

Proces Neuron Inwinning

Een verzoek tot actualisatie van een bestaande gebied wordt binnen Neuron Inwinning gestart met het aanmaken van een zogenaamd project. Het pakket zal alle geselecteerde objecten presenteren in een project wat eventueel geëxporteerd kan worden naar gevraagd formaat. Hierna kan het daadwerkelijke inwinnen gestart worden (bijvoorbeeld een terrestrische meting in het veld). Via een flexibele importomgeving worden de nieuwe gegevens vervolgens in aangeboden aan Neuron Inwinning. Na een controle op topologische fouten kan de data geautomatiseerd gestructureerd worden. Uiteindelijk kunnen er, na geautomatiseerde vlakvorming, objecten worden gevormd van de geometrie en ingewonnen attributen. Deze objecten worden daarna aangeboden aan Neuron BGT of Neuron BAG.

Ontwikkeling Neuron Inwinning

Neuron Inwinning zal verder groeien met de ondersteuning van o.a. BAG en WOZ objecten. Details en planning staan in de roadmap die klanten kunnen inzien via de Self Servicedesk.

[NAAR DE ROADMAP 2017 - 2018]

 

Koppelvlakkensuite

Voor het binnengemeentelijk aansluiten van uw basisregistraties van Neuron Stelsel Registratie biedt Vicrea de Neuron Stelselregistratie koppelvlakkensuite. De suite bestaat een scala aan StUF-koppelvlakken voor communicatie op basis van generieke (KING) koppelvlakken, maar ook op basis van leverancier specifieke koppelvlakken (o.a voor Centric en PinkRoccade Local Government). Hiermee ondersteunt  Neuron Stelselregistratie Koppelvlakken de communicatie met uw belangrijkste leveranciers in de markt en bent u verzekerd van een goede interoperabiliteit binnen uw applicatielandschap.

Met de Neuron Koppelvlakkensuite beschikken gemeenten, nu en in de toekomst, over relevante koppelvlakken. Dit betekent dat organisaties recht hebben op een groot aantal nieuwe koppelvlakken en wij bestaande koppelvlakken onderhouden bij wijzigingen. De koppelvlakkensuite wordt zorgvuldig samengesteld. Om te komen tot het juiste aanbod staan wij in nauw contact met onze klanten over welke koppelvlakken relevant zijn. Vicrea neemt proactief deel aan de StUF regiegroep van KING.

Alle koppelvlakken worden voor het vrijgeven getest op StUF Testplatform van KING om aan te tonen dat een koppeling werkt volgens de regels van een StUF standaard. De leverancier specifieke koppelingen worden in overleg met de betreffende leverancier(s) ontwikkeld, uitvoerig getest en onderhouden. Hiermee kunt u interne testwerkzaamheden beperken en kunt u aan op werkende koppelingen.

Beschikbare koppelvlakken

Neuron BAG

 • BAG Berichtencatalogus (zenden) (o.b.v. StUF 310)
 • BAG Berichtencatalogus (synchronisatie) (o.b.v. enkelvoudige StUF 310 berichten)
 • Generiek StUF Vraag/Antwoord (o.b.v. StUF 310)
 • Aansluiting LV BAG (o.b.v. StUF 205)
 • BAG - GBA (o.b.v. StUF 204)
 • BAG WABO (o.b.v. StUF 310)
 • BAG BGT (o.b.v. StUF Geo IMGeo)

Neuron WOZ

 • Aansluiting LV WOZ (o.b.v. StUF 312 LV)
 • Sectormodel WOZ (o.b.v. StUF 312 WOZ)
 • BAG Berichtencatalogus (o.b.v. StUF 310)

Neuron Wkpb

 • Aansluiting LV WKPB (obv StUF)

Neuron BGT

 • Verticale koppelvlak met SVB/BGT (o.b.v. StUF GEO IMGeo)
 • Horizontale koppelvlak met BOR (o.b.v. StUF GEO BOR)
 • BAG BGT (o.b.v. StUF Geo IMGeo)

Ontwikkeling standaarden binnen koppelvlakken suite

Om te zorgen voor goede interoperabiliteit is KING al jaren de instantie die zorgt voor de ontwikkeling en het beheer van relevante en toepasbare standaarden. Hierbij is StUF defacto standaard. KING beheert binnen de StUF familie (onder andere) de StUF-BG en StUF-ZKN standaard. In de nieuwe versie van de StUF standaard wordt in het kader van betere interoperabiliteit in komende jaren afscheid genomen van het gebruik van huidige halffabricaat- of horizontale sectormodelstandaarden zoals het huidige StUF-BG en StUF-ZKN. Deze standaarden bieden te veel ruimte voor interpretatie en leidde in het verleden te vaak tot koppelproblemen in de praktijk. 

Om deze interpretatie te minimaliseren worden de generieke berichten uit de horizontale sectormodellen vervangen door eindproductstandaarden (EPS). Eindproductstandaarden bevatten een functionele specificatie van gebeurtenissen, met daaraan gerelateerde webservices en gespecificeerde berichten. Door te kiezen voor deze opzet wordt meer ingezet op het automatiseren van ketens en/of afgebakende op een domeinen en is de rolverdeling tussen applicaties veel scherper gedefinieerd. Daarnaast gaan deze eindproductstandaarden de complexiteit verlagen en het tempo van ontwikkelen/implementeren van de standaarden voor KING en overheden versnellen. De conformiteit van de eindproductstandaarden is eenvoudiger toetsen en reduceert de ruimte voor koppelproblematiek tot een minimum.

Ontwikkeling koppelvlakkensuite

Vicrea gaat deze ontwikkeling binnen de koppelvlakken suite omarmen en zal deze komend jaren proactief participeren in de ontwikkeling van deze eindproductstandaarden. Na het tot stand komen van deze standaarden zal Vicrea de koppelvlakken, volgens de overgekomen termijn in het KING leveranciersconvenant 2016-2018, binnen de koppelvlakken Suite beschikbaar stellen. Nieuwe koppelvlakken zullen worden ontwikkeld op basis van beschikbare specificaties en zullen bij pilot gemeente(n) in de praktijk worden getest. Na een succesvolle test van het betreffende koppelvlak, zal deze beschikbaar komen als standaard binnen de koppelvlakken Suite.