Smart solutions

Wereldwijd worden overheden, bedrijven en burgers geconfronteerd met maatschappelijke, economische en klimaatuitdagingen. Vicrea is ervan overtuigd dat deze uitdagingen op innovatieve en slimme wijze moeten worden aangegaan.

Wij ontwikkelen Smart Solutions

Vicrea bedenkt, bouwt, beheert en host als IT-dienstverlener slimme oplossingen om processen in organisaties effectiever en efficiënter te laten verlopen. Vicrea helpt met het verbeteren van IT gestuurde processen door data daadwerkelijk waarde te geven. Hierbij gaat het vooral om processen die meerwaarde ondervinden van data die locatiegebonden informatie geeft (geografische en omgevingsgerelateerde gegevens). Zo komt data beschikbaar die automatisch extra output genereert om processen meer kwaliteit, meer efficiency en meer voorspelbaarheid te geven. Zo ontstaat op een makkelijke en gebruikersvriendelijke manier sturingsinformatie ten behoeve van primaire en secundaire processen en wordt het eenvoudiger en goedkoper om beslissingen voor de korte en lange termijn gevalideerd en bewust te nemen.

Wij bieden standaard Smart Solutions binnen de thema's: Smart Governance, Smart Mobility, Smart Infrastructure, Smart People, Smart Environment, Smart Safety, Smart Energy, Smart Economy maar ontwikkelen daarnaast ook maatwerkoplossingen.

Wij transformeren data naar waardevolle informatie

door optimaal gebruik te maken van data en ICT en door samenwerking te stimuleren

 

Smart governance

Het beleidsaspect van een slimme stad: beleid op basis van actuele informatie, burgerparticipatie, openheid van overheden en besturen

In de informatiesamenleving van de 21e eeuw raken mensen en dingen steeds meer met elkaar verbonden.  Het is noodzakelijk om op een andere, slimmere wijze steden, regio's of organisaties te besturen. De interne en externe informatieuitwisseling vormt een complex data landschap.

 

Vicrea helpt organisaties om de kracht van data optimaal te gebruiken in hun besluitvormingsprocessen. Maar ook om invulling te geven aan de vraag naar meer transparantie en efficiëntere werkprocessen.

Al jarenlang helpt Vicrea organisaties met de registratie, integratie en presentie van basis- en kerngegevens. Daarnaast zijn wij in staat om deze gegevens te verrijken met dynamische data, bijvoorbeeld vanuit sensoren, The Internet of Things en socialmedia. Het aanbrengen van samenhang tussen deze gegevens is essentieel om betekenisvolle informatie te creëren en regie te kunnen voeren.

 

STELSEL REGISTRATIE       DATA - INTEGRATIE    SMART CITY PLATFORM       LIVE - MONITOR

PLAY MONITOR       OPEN DATA PORTAAL        

<?= $cp->employee_name; ?> <?= $cp->employee_surname; ?>

David Bakker
Productmanager
T 06 - 150 31 508
E d.bakker@vicrea.nl

Smart economy

Veel traditionele banen en businessmodellen verdwijnen en de business modellen die daarvoor in de plaats komen zijn data gedreven. 

De economie van de 21e eeuw digitaliseert in een hoog tempo. Deze ontwikkeling biedt kansen voor start-ups maar daagt ook bestaande bedrijven uit om zichzelf opnieuw uit te vinden om relevant te blijven. De Smart Economy is een economie waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van de kracht van data en samenwerking.

Bedrijven zoals Uber en airbnb zijn dankzij deze krachten miljarden-bedrijven geworden. Terwijl lokale bestuurders worden geconfronteerd met leegstand in hun winkelcentra omdat oude business modellen verdwijnen. De Smart Economy ontstaat daar waar de data van overheden, bedrijven en burgers op een slimme manier wordt geïntegreerd zodat alle stakeholders beschikken over de juiste informatie om beslissingen te nemen met gevolgen voor de toekomst.

Vicrea combineert overheidsdata met bedrijfsgegevens en sentimenten om inzichtelijk te maken wat de economische vitaliteit van een regio is. Vicrea verzamelt deze verschillende data uit (back)office systemen, sensoren en door het harvesten van social media.  Deze gegevens worden geanalyseerd en vervolgens gevisualiseerd in betekenisvolle (geo-)grafische dashboards.

BINNENSTAD MONITOR          NEURON WOZ       STROOMLIJN 

Smart energy

Decentrale opwekking en een bewuste gebruiker vragen om nieuwe oplossingen en ondersteunende tools.

Het energielandschap verandert sterk. Lokale energieopwekking neemt een vlucht onder invloed van initiatieven ter bestrijding van klimaatverandering en de beschikbaarheid van duurzame alternatieven. Daarnaast willen burgers steeds meer inzicht hebben in hun eigen energiemix. Op basis van dat inzicht willen zij bewuster energie inkopen en gebruiken. Deze energiemix, die een steeds groter aandeel duurzame energie van zon en wind bevat, veroorzaakt ook uitdagingen op het gebied van continuïteit van levering.

 

Vicrea helpt met het versterken van de continuïteit van levering en het bieden van inzicht door de grote hoeveelheden data over energieopwekking, prijzen en herkomst in real-time te verwerken. Door de inzet van algoritmes worden deze rauwe gegevens getransformeerd naar betekenisvolle informatie op basis waarvan overheden, bedrijven en burgers beslissingen kunnen nemen.

 

Daarnaast zetten wij sensoren in om het lokale klimaat, het energieverlies en het verbruik te meten. Deze gegevens dragen bij met de beschikbare energie een maximaal rendement te behalen.

SMART GRID SOLUTION      FME       INTEGRATIE PLATFORM       LIVE ENERGIE MONITOR

Smart infrastructure

De huidige fysieke infrastructuur maximaal benutten en gericht investeren in de toekomst. 

We hebben steeds meer te maken met gedateerde infrastructuur zoals, wegen, spoorlijnen, water- gas- riolering- en elektriciteitsleidingen en gebouwen. Veel van deze infrastructuur is inmiddels toe aan vervanging terwijl de belasting of het gebruik alleen maar toeneemt.

Zowel de bevolking in zijn totaal is toegenomen als de concentratie van de bevolking in steden terwijl de onderliggende infrastructuur nagenoeg ongewijzigd is gebleven.  Bovendien wordt de infrastructuur anders belast dan voorheen: elektrische auto’s, hogere snelheden van vervoer, lokale energie opwekking en grotere hoeveelheden neerslag in kortere periodes zijn maar enkele voorbeelden hiervan.

Vicrea helpt met het bieden van continuïteit door inzicht te geven in het gebruik en de kwaliteit van de bestaande infrastructuur door het optimale gebruik van data. Vicrea leest de informatie uit die in de infrastructuur reeds aanwezig is. Bovendien kunnen wij met behulp van sensoren additionele informatie over de  kwaliteit en belasting van de infrastructuur verzamelen.

Deze real-time data wordt gecombineerd door gegevens over incidenten in het verleden en kenmerken van de specifieke infrastructuur. Door middel van algoritmes kan op deze wijze voorspelt worden welke infrastructuur onderhevig is aan bepaalde risicofactoren. Niet alleen helpt dit om preventief onderhoud uit te voeren, het draagt bovendien bij om gericht te investeren.

WATER LEAKAGES MONITOR          SMART GRID    PREDICTIVE ANALYTICS CONSULTANCY    

WATER LEVEL CONTROL

Smart mobility

Meer real-time inzicht in hoe mensen zich verplaatsen leidt tot duurzame mobiliteitsoplossingen

De bevolkingsgroei en de verstedelijking heeft een enorme impact op de wijze waarop wij ons bewegen. Bovendien zijn burgers grotere afstanden gaan afleggen: ze reizen vaker en anders dan voorheen. De verkeersdrukte heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid, het milieu, de veiligheid en de economie. De infrastructuur wordt intensiever belast dan ooit en tegelijkertijd is de ruimte om nieuwe, wegen, fietspaden en spoorlijnen aan te leggen beperkt. Het slim benutten van de infrastructuur helpt om Nederland in beweging te houden.

Vicrea verzamelt real-time informatie over verkeersbeweging in Nederland uit bestaande netwerken en voegt daar eigen sensordata aan toe. De data vanuit bijvoorbeeld mobiele telefoons, verkeerscamera’s en vele andere sensoren wordt gecombineerd en geanalyseerd zodat inzichtelijk wordt hoe mensen zich verplaatsen.

Vicrea zet bovendien algoritmes in die het mogelijk maken om actief verkeersmanagement toe te passen. Zo is het mogelijk te anticiperen op toekomstige verkeerssituaties zodat de meest optimale doorstroming georganiseerd kan worden.

SMART SHIPPING       SMART PARKING      SMART TRAFFIC  FLOW   

Smart people

Burgers en bedrijven leven steeds meer in de ‘digitale wereld’ want een verandering betekent voor de manier waarop de samenleving interacteert.

Smart safety

Nieuwe technologische middelen bieden steeds meer mogelijkheden om veiligheid op een andere manier te organiseren.  

Overheden en bedrijven worden geconfronteerd met allerlei uitdagingen op het gebied van veiligheid. Grote thema’s, zoals klimaatverandering, zware industrie en terrorisme, vragen aandacht. Maar ook zaken dichter bij huis: zoals buurtoverlast, inbraakpreventie, evenementenbeveiliging en snelheid van hulpdiensten zijn belangrijke onderwerpen.

Het is essentieel om te beschikken over actuele, correcte informatie waar beslissingen kunnen worden genomen die de veiligheid bevorderen.Vicrea verzamelt, binnen de kader van de wet, informatie, combineert en analyseert deze om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen.
Het gaat zowel rondom real-time situaties zoals gebouwenbeveiliging en crowd-management als om passieve analyses over bijvoorbeeld het risicogebied rondom de opslag van bepaalde stoffen in een gebied. Naast het analyseren van bestaande gegevens is Vicrea bovendien, met de inzet van sensoren, in staat tot actieve monitoring. Dit kan bijvoorbeeld het detecteren van gassen, vuur of explosies zijn.

Vicrea helpt u met het ontwikkelen van online omgevingen en apps om burgers, bedrijven en overheden met elkaar in contact te brengen zodat zij in staat zijn om gezamenlijk te werken aan een betere veiligheid.

OVERLASTMONITOR       INBRAAKVOORSPELLER     CROWD CONTROL      SAFETY-COLLABORATIE

<?= $cp->employee_name; ?> <?= $cp->employee_surname; ?>

Roderick Duinker
Product specialist
T 06 - 579 33 194
E info@vicrea.nl

Smart environment

Wetgeving, technologische mogelijkheden als bewustzijn bij burgers dwingt om te werken aan duurzame oplossingen.

In slechts honderd jaar tijd is er 50% van de totale wereldbevolking in steden gaan wonen ten opzichte van 14% in 1900. Stedelijke gebieden worden uitgedaagd hoe zij de leefbaarheid op peil houden of waar mogelijk zelfs kunnen verbeteren. Om het huidige niveau van welvaart in Nederland voor alle inwoners van de wereld bereikbaar te maken zouden er nog anderhalve aarde extra bij moeten. Zonder die anderhalve aarde extra zouden er niet alleen onvoldoende grondstoffen zijn, maar bovendien ook onvoldoende ruimte voor wonen, landbouw, tuinbouw en fabrieken.

De lucht in Nederland één van de meest verontreinigde van West-Europa. Daarnaast staan veel kwetsbare fauna gebieden onder druk door overbemesting. En tot slot worden grote delen van Nederland bedreigd door de stijgende zeespiegel ten gevolge van klimaatverandering. 
Het aanpakken van deze uitdagingen vereist zowel technische als sociale innovatie. Inzicht in welk handelen leidt tot milieu-effecten, het meten van de milieu-effecten en handhaving zijn slechts enkele aspecten die bijdragen aan de transitie. 

Vicrea combineert de verschillende vormen van gegevens om deze te analyseren en te vertalen naar zinvolle inzichten rondom milieu problematiek. In het proces van analyse blijkt vaak dat aanvullende real-time gegevens wenselijk zijn om te kunnen sturen op basis van actuele gegevens. Vicrea levert in deze gevallen ook sensoren die de concentratie van bijvoorbeeld schadelijke stoffen in de lucht kan meten. De inzichten die voortkomen uit deze analyses kunnen worden toegepast in procesinnovatie bij organisaties, gedragsverandering bij burgers of helpen bij de handhaving van milieurichtlijnen.